Thursday, October 21, 2010

တဲေတာ္ (၁) ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားဆံုဆည္းရာမွ

TABERNACLE
ေရႊအိမ္ေတာ္သို႔ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ
အမွာစာ
သမၼာာက်မ္းလာ တဲေတာ္အေၾကာင္းအရာသည္ သာမန္ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ မဆိုထား ႏွင့္
အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားပင္ နားလည္ရန္ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေန ေသး၏။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တဲေတာ္အေၾကာင္းေလ့လာလိုသူအဖို႔ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ
စာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ တဲေတာ္စာအုပ္ မည္မ�'80�္ရရ
မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရကား တဲေတာ္သည္ အဂၤလိပ္စာ မတတ္ကၽြမ္းေသာ ျမန္မာယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလွမ္းကြာေ၀းခဲ့သည္။ တဲေတာ္ အေၾကာင္းသည္ နက္နဲခက္ခဲသည့္အေလွ်ာက္
၀ိညာဥ္ေကာင္းခ်ီးရတနာ အျဖာျဖာ၀ွက္ထားေသာ ရတနာသိုက္ဟု တင္စားလွ်င္ မွားအံ့မထင္။
ယုံၾကည္သူတိုင္း တဲေတာ္ေလ့လာခြင့္မရျခင္း အ၀ိဇၨာာေမွာင္ပိတ္ဖုံးေနမႈကို ေလ့လာခြင့္ ရျခင္း
အလင္းေရာင္အားျဖင့္ လမ္းစဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္က J.Rouw ေရးသား ေသာ House of Gold Welcome
စာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ဖတ္႐ႈေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳမိေသာ ယင္းစာအုပ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ
တဲေတာ္စာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးထက္ ပိုမိုက်စ္လစ္မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
ထို႔ျပင္ သာမန္လူတစ္ေယာက္ပင္ နားလည္ႏိုင္သည္အထိ အေရးအသားေျပျပစ္ျခင္း၊ တင္ျပပုံ
ရွင္းလင္းလြယ္ကူျခင္း၊ လိုက္နာရန္ သင္ခန္းစာရွိျခင္း စသည့္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားေၾကာင့္ စာအုပ္ကို လက္မွ
မခ်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ပါသည္။


စာအုပ္အတြင္းမွ ပုံေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိ၊ လူ႔ဇာတိအေၾကာင္းကို
စုံလင္စြာ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ေလာကီလူသားမ်ား အေပၚထားရွိေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းနွင့္ခ်စ္ျခင္း
ေမတၱာာသေဘာထားမ်ားကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္က်ဴးထားလ်က္ရွိသည္။ ဤမွ်မက လူသားတုိင္းအတြက္
ေကာင္းကင္ဘုံသို႔သြားရာ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းကို တိက်စြာ ညြန္ျပထားၿပီး ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏
အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ အသင္းေတာ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ပုံ သေဘာသ႑ာန္ကို ခေရေစ့တြင္းက် ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ
ထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထုတ္ေ၀လွ်င္ ေကာင္းခ်ီးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းမည္ဟု ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထ ဲ
လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ခံစားရပါသည္။
စာအုပ္က ို ဖတ္ရႈရာ၌ နားမလည္ျခင္း၊ ရႈတ္ေထြးျခင္းရိွပါက မူရင္းစာေရးဆရာ၏ ခၽြတ္ယြင္း ခ်က္မဟုတ္ဘ ဲ
ဘာသာျပန္သူ၏အေရးအသားမကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အားနည္းခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
ႀကိဳတင္၀န္ခံအပ္ပါသည္။
“စာရႈသူအေပါင္း ခႏၶာာ စိတ္ ၀ိညာဥ္ ေကာင္းစားၾကပါေစ”
ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာမြန္
မာတိကာ
အခန္း အေၾကာင္းအရာ စာမ်က္ႏွာ
အမွာစာ
၁။ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ (၀ါ) ေရႊအိမ္ေတာ္ ၁
၂။ တဲေတာ္၏ျမင္ကြင္း ၁၀
၃။ အ၀င္တံခါးေပါက္ ၁၃
၄။ မီး႐ႈိ႔ရာ ယဇ္ပလႅင္ ၁၆
၅။ အင္တုံ ၃၄
၆။ ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ား ၄၅
၇။ မိုးတိမ္ ၅၂
၈။ အေရာင္(၄)မ်ဳိး ၅၅
၉။ ၀င္ေပါက္ (၃)ခု ၅၈
၁၀။ တဲေတာ္၏အမိုးကန္႔လန္႔ကာမ်ား ၆၁
၁၁။ လုပ္ေဆာင္ေဆာင္ဖက္ကမ်ား ၆၃
၁၂။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑ ၆၅
၁၃။ သန္႔ရွင္းရာဌာန ၆၉
၁၄။ ေအာက္ခံၾကမ္းျပင္ ၇၇
၁၅။ ထမ္းပိုး ၇၉
၁၆။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ၈၁
၁၇။ အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာန ၈၇
၁၈။ ေရႊအိမ္ေတာ္သို႔ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ ၉၁
ဘုရားသခင္ ၏ အိမ္ေတာ္
အခန္း (၁)
ေတာ၊ ၁း၅၀-၅၄။ ေတာ၊ ၂
ဤအရပ္သည္ လူေနရာ အရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ာစြာေသာ လူေရ ရြက္ ထည္တဲအိမ္မ်ား
တပ္စခန္းခ်၍ ေနၾကသည္။ စနစ္တက် စခန္းခ်ေနေသာ တဲမ်ား၏ အလယ္ ဗဟိုတြင္ ေရႊအိမ္ေတာ္သည္ ခံ့ညားထယ္၀ါစြာ
တည္ေနေတာ္မူ၏။ အညိဳေရာင္၊ အနက္ေရာင္ ေဆာင္၍ အဆင္းသ႑ာန္ မြဲေျခာက္ညစ္ေထလ်က္
လွပထည္၀ါမႈကင္းမဲ့သည့္ ရြက္ထည္တ ဲ မ်ားမွာ သဲကႏၲာရတြင္း၌ ေျခသလုံးအိမ္တိုင ္ လွည့္လည္သြားလာေနၾကေသာ
ဣသေရလ (အစၥေရးလ္) လူစု၏ တဲအိမ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုလူစုတြင္ လူမ်ဳိးႏြယ္(၁၂)ႏြယ္ ပါ၀င္၏။ ထိုသူတို႔
ခရီးထြက္ခြာသြားတိုင္း ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား စနစ္တက် စီတန္း သြားလာေလ့
ရွိၾကသည္မွာ အဆုံးအစမရွိ ရွည္လ်ားလွ၏။
တဲထိုးလ်က္ စခန္းခ်ၾကေသာအခါ၌လည္း ေရႊအိမ္ေတာ္၏ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ တစ္ဖက္စီတြင္ လူမ်ဳိးႏြယ္(၃)ခုစီ ေနရာယူ၍ ေလးေထာင့္စတုရန္းပုံ အကြက္က်က်ျဖင့္ စနစ္တက်
တပ္ခ်ရပ္နားၾကသည္။ ထိုသို႔ တပ္ခ်ရပ္နားသည့္အခါတိုင္း တပ္စခန္း၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ ကန္႔လန္႔ကာျဖင့္
ကာရံျခားနားထားေသာ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ (၀ါ) ေရႊအိမ္ေတာ္ကို ေတြ႔ရေပမည္။
အကယ္စင္စစ္ အနက္ေရာင္ လူေနတဲမ်ားႏွင့္ လွပတင့္တယ္ေနသည့္ ဘုရားသခင္၏ ေရႊအိမ္ေတာ္မွာ
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ တဲအတြင္းရွိ လူသားမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္ လည္း သေဘာသဘာ၀ခ်င္း
အလြန္ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။ အကယ္၍ ထိုတဲမ်ားအတြင္းမွ အသံကို ဂရုတစိုက္ နားေထာင္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္
တဲအသီးသီးမွ မိသားစုမ်ား၏ ညည္းညဴသံ၊ ရန္ျဖစ္သံ၊ ၀မ္းနည္း ငိုေၾကြးသံမ်ားကို ၾကားရလိမ့္မည္။ ထိုမွ်မက တဲအတြင္းရွိ
လူတစ္ေယာက္စီ၏ စိတ္ႏွလုံးကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးကဲ့သို႔ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း၊ မာန္
မာနေထာင္လႊား ျခင္း၊ အေတြးအေခၚညစ္ညဴးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ရန္ျပဳလုိျခင္းႏွင့္ မုန္းတီးျခင္း မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္
ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။
ကမာၻေျမရွိ သုခဘုံ
ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္(၀ါ)ေရႊအိမ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူသားမ်ား အလယ္တြင္ တည္ရွိေနသနည္း။
အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤလူမ်ဳိးႏွင့္ တြဲဖက္မိတ္သဟာယ ျပဳလုိသနည္း။ ဤလူမ်ဳိးကို ဘုရားသခင္
အဘယ္ေၾကာင့္ မစြန္႔ပစ္ရသနည္း။
ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ စံေနေတာ္မမူဘ ဲ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင ့္ ဤ ေလာကသ ို႔
ၾကြဆင္းလာခဲ့ရသနည္း။ ဟူေသာ ေမးခြန္းကို သင္ေမးေကာင္း ေမးခ်င္ပါလိမ့္မည္။
ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ား၏ အလယ္၌ က်ိန္း၀ပ္ရန္ အလိုရွိသကဲ့သို႔ လူသားမ်ားကို သူႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္
အသက္ရွင္ေနထိုင္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘုံမွ ကမာၻေျမႀကီးသို႔ ၾကြဆင္းလာၿပီး ေရႊအိမ္ေတာ္၌
က်ိန္း၀ပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားအၾကားတြင္ ကိန္း၀ပ္လို ေသာ ဘုရားသခင္၏ လုိအင္ဆႏၵသည္
အစၥေေရးလ္လူမ်ဳိးတို႔၏ ေခတ္အခါ၌သာမက ယခု ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္
ေျမႀကီးသစ္ေပၚထြန္းမည့္ ကာလအထိ ဆက္အလိုရွိေန မည္။
ၾကည့္႐ႈေလာ့၊ ဘုရားသခင္၏ တဲေတာ္သည္ လူတို႔တြင္ရွိ၏။ လူတို႔ႏွင့္အတူ ကိ်န္း၀ပ္ ေတာ္မူမည္။ (ဗ်ာ ၂၁း၁-၃)
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ႀကီးမားလွေသာ ေမတၱာျဖင့္ လူတိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။
သင့္ကိုလည္း ဘုရားသခင္ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၌ က်ိန္း၀ပ္ရန္ အလို ေတာ္ရွိသကဲ့သို႔ သူႏွင့္အတူ
၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းစြာ ဆက္ႏြယ္အသက္ရွင္ခြင့္ကို သင့္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။
အံ့ဖြယ္အိမ္ေတာ္
ေရႊအိမ္ေတာ္ (၀ါ) ဘုရားသခင္ အိမ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္း ေကာင္းကင္ဘုံ အေၾကာင္းႏွင့္
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အေၾကာင္းကို ေဖၚညႊန္းသြန္သင္ ဖြင့္ျပလ်က္ရွိသည္။ ေရႊအိမ္ေတာ္ရွိ အရာ၀တၳဳမ်ား၏
အတုိင္းအတာႏွင့္ အေလးခ်ိန္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသနည္း။ ထိုသို႔ေဖၚျပရျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏
အၾကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဘုန္းစည္းစိမ္တို႔ကို ပိုမိုထင္ရွား ေပၚလြင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
သမၼာက်မ္းထဲမွ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္း(၂)ပိုင္းစလုံးတြင္ တဲေတာ္တည္ေဆာက္ ပုံ
တည္ေဆာက္နည္း ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳနည္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရ မည့္
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္အလုံးစုံကို အခန္းႀကီးေပါင္း(၅၀)ထက္ မနည္း ေဖၚျပထားသည္။
ထြက္ေျမာက္ရာ က်မ္းတြင္ … … … … … … အခန္းႀကီး (၁၃) ခန္း
၀တ္ျပဳရာ က်မ္းတြင္ … … … … … … … … အခန္းႀကီး (၁၈) ခန္း
ေတာလည္ရာက်မ္းတြင္ … … … … … … … အခန္းႀကီး (၁၃) ခန္း
တရားေဟာရာ က်မ္းတြင္ … … … … … … … အခန္းႀကီး (၂) ခန္း
ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒ စာေစာင္တြင္ … … … … … … .. အခန္းႀကီး (၄) ခန္း
စုစုေပါင္း (၅၀) ခန္း
ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္း(၂)ခန္းသာ ေဖၚျပထားသည္ကို ယွဥ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တဲ ေတာ္အေၾကာင္း
အဘယ္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေနသည္။
ေရႊအိမ္ေတာ္အား မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း
က်မ္းစာမွ ေလ့လာသိရွိႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေရြးႏႈတ္ျခင္းမတုိင္ခင္ (၀ါ) အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ား
ပင္လယ္နီကိုမျဖတ္ေက်ာ္ရေသးခင္ သူ၏လူမ်ဳိးေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူျခင္း လုံး၀မရွိေသးေပ။
ဘုရားသခင္သည္ ပထမဆုံး လူသား အာဒံႏွင့္သာမက ေရွးယုံၾကည္သူ အာျဗဟံ၊ ဣဇက္၊ ယာကုပ္တို႔အား
ကိုယ္ထင္ရွားျပၿပီး မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ရုံသာ ရွိခဲ့၏။ ေရြးႏႈတ္ျခင္းမျပဳခင္ ေရႊအိမ္ေတာ္(၀ါ)သန္႔ရွင္းရာဌာနကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔
မိန္႔ၾကားျခင္း မရွိပါ။
တဲေတာ္ေဆာက္လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူသားမ်ားကို ေရြးႏႈတ္ျခင္းအမႈ၌ ဘုရား သခင္၏
အဖိုးအခေပး၍ ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ ၿပီးစီးျပည့္စုံ ေၾကာင္း ျပသရန္ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္၏ လူမ်ဳိးေတာ္သည္ သိုးသူငယ္၏ အေသြးျဖင့္ ဖုံးအုပ္ျခင္းခံခဲ့ရရုံမွ်မက ဘုရား သခင္၏
အားၾကီးေသာညာလက္ရုံးျဖင့္ ပင္လယ္နီကိုေက်ာ္ျဖတ္ထုတ္ေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရေလသည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ
လူစုသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ခြင့္ရ၏။ ဘုရား သခင္သည္လည္း သူတို႔၏အလယ္တြင္
ကိ်န္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။
ဘုရားသခင္သည္ လူကို အသက္လြတ္႐ုံသာ ကယ္တင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပ ဲ သူတို႔က ို သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစၿပီး
ကိုယ္ေတာ္ကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင္ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစရန္ သက္ေသခံမ်ားအျဖစ္ သူတို႔ကို
သီးျခားခြဲထုတ္ခဲ့ေလသည္။ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အီဂ်စ္ ္ျပည္၌ သူ႔ကၽြန္ဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္တုကိုးကြယ္ေသာ
အျပစ္သားမ်ားဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ က်င္လည္အသက္ရွင္ေနရေသာေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္
သက္ေသခံျခင္းအမႈ တို႔ကို အလ်င္းမျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွအားျဖင့္ ဖာေရာဘုရင္အား
“ငါ့အား ၀တ္ျပဳမည့္အေၾကာင္း သူတို႔ကိုလႊတ္ေလာ့”ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကားေစခဲ့သည္။ (ထြ ၈း၁၊ ၂၀။ ၉း၁)
တဲေတာ္ကို အီဂ်စ္ျပည္ႏွင့္ ခါနန္ျပည္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳခဲ့သည္မွာ အလြန္ေလး နက္ေသာ
အဓိပၸါယ္တစ္ရပ္ ရွိေန၏။ အီဂ်စ္ျပည္ႏွင့္ ခါနန္ျပည္တို႔သည္ ရုပ္တုကိုးကြယ္ေသာ ေနရာျဖစ္၍ (ေယဇ ၂၀း၅-၉)
ဘုရားသခင္အတြက္ သန္႔ရွင္းရာဌာန တည္ေဆာက္ရန္ ေနရာလပ္မရွိ၍ တဲေတာ္ မတည္ေဆာက္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ခါနန္ျပည္
“ရွိေလာ”အရပ္ႏွင့္ အခ်ဳိ႔ေနရာ အခ်ိန္မ်ား၌ တဲေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။ (ေယာရႈ ၁၈း၁။ ၅ ရာ၊ ၁၆း၃၉)
အီဂ်စ္ျပည္ကို ေက်ာခိုင္း၍ ခါနန္ျပည္သို႔ ေရွ႔ရႈသြားၾကေသာ ကႏၲာရခရီးသည္အတြက္ ေရႊအိမ္ေတာ္သည္
အလြန္အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ယုံၾကည္သူမ်ား၏
ေလာကခရီးၾကမ္းတြင္လည္း ေရႊအိမ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီး လိုအပ္သည္။
ေရႊအိမ္ေတာ္က ဘုရားသခင္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္း ကင္ဘုံ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္
ဘုန္းစည္းစိမ္အေၾကာင္းကို ေဖၚျပသည့္ ပုံစံနမူနာပင္ ျဖစ္သည္။ (ေဟၿဗ ဲ ၉း၂၃၊ ၂၄)။
ေကာင္းကင္ဘုံ၏ အဓိကအက်ဆုံးအရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အရွင္ေယရႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၏ အဓိကအက်ဆုံးႏွင့္ အေရး ႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေကာင္းကင္ဘုံ၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ ဘုန္းအသေရရွိ သမွ်သည္ အရွင္ေယရႈ၌ တည္ေနသည္။
ဘုရားသခင္၏ ထာ၀ရအၾကံအစည္ ေတာ္၏ အဓိက ပုဂၢဳိလ္မွာ အရွင္ေယရႈျဖစ္၏။ ေရႊအိမ္ေတာ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီကို
ေလ့လာလွ်င္ ေယရႈအေၾကာင္း ကိုသာ ရႈေဒါင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ေတြ႔ရေလသည္။
တဲေတာ္၏ ပုံေဆာင္ခ်က္မ်ား
တဲေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၊ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္တို႔ကို ပုံေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း
ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။
၁။ ခရစ္ေတာ္ကို ပုံေဆာင္သည္
တဲေတာ္၌ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အရာ၀တၳဳတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အမႈမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏
လူ႔ဇာတိလကၡဏာအခ်ဳိ႔ကို ေဖၚျပသြန္သင္ထားသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေယာဟန္က “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း
လူ႔ဇာတိကိုခံယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊
ျပည့္စုံလ်က္ငါတို႔တြင္တည္ေန(က်ိန္း၀ပ္)ေတာ္မူသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။’’ (ေယာ ၁း၁၄) ထို႔ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ထံမွ
ခံရေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို တဲေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ေတြ႔ျမင္ရသည္။
တဲေတာ္၌ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ စုံလင္စြာ က်ိန္း၀ပ္သကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္၌ ဘုရားပကတိ
အျဖစ္ေတာ္စုံလင္စြာ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏ (ေကာ ၂း၉) ဆက္လက္ေလ့လာေသာအခါ တဲေတာ္အတြင္းရွိ
အေသးဆုံးပစၥည္းမွ အႀကီးဆုံးပစၥည္းတိုင္ေအာင္ ခရစ္ေတာ္ကို ပုံေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္က ေတြ႔ျမင္ရလိမ့္မည္။
၂။ အသင္းေတာ္ကို ပုံေဆာင္သည္
ဓမၼေဟာင္းကာလ တေလွ်ာက္လုံးတြင္ တဲေတာ္၌ နက္နဲေသာ အရာမ်ားကို ဖုံးအုပ္ထားခဲ့ၿပီး
ဓမၼသစ္ကာလေရာက္မွ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေဖၚျပခဲ့သည္ (ဧဖက္ ၃း၁-၂၁၊ ၅း၂၃-၃၃၊ ေကာ ၁း၂၀-၂၉)
သို႔ျဖစ္၍ တဲေတာ္အေၾကာင္း မေလ့လာဘ ဲ အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို စုံလင္စြာ နားလည္ႏိုင္မည ္ မဟုတ္ေပ။
တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက ယုံၾကည္သူမ်ားအား “ဗိမာန္ေတာ္၌လည္း ဘုရားသခင္သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္
က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူျခင္း အလို႔ငွာ သင္တို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူ တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိၾက၏။” (ဧဖက္ ၂း၂၂)ဟုေျပာရာ၌
တဲေတာ္အားျဖင့္ ပုံေဆာင္ျပသခဲ့သည့္ အရာမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္၏တာ၀န္မွာ
ဘုရားသခင္အား ကိုးကြယ္ ၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္ သက္ေသခံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
၃။ ယုံၾကည္သူခရစ္ယာန္ကို ပုံေဆာင္သည္
ေရႊအိမ္ေတာ္သည္ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ကိုပုံေဆာင္ေန၏။ ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ ယုံၾကည္သူတို႔သည္
ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ရာဌာနျဖစ္သည္။ ေကာ ၁း၂၇ ၌ “ထိုစည္းစိမ္ကား ဘုန္းအသေရကို
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းတည္းဟူေသာ သင္တို႔အထဲ၌ တည္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း”ဟု ဖတ္႐ႈရသည္။ တစ္ဖန္
“သင္တို႔အသက္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္၌ ၀ွက္ထားလ်က္ရွိ၏” (ေကာ ၃း၃၃) ၌ ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။
ဆက္လက္၍ ေပါလုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔(ယုံၾကည္သူ)၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ရာ ဗိမာန္ေတာ္
ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုထားေလသည္။ (၁ ေကာ ၃း၁၆)။
စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္၏ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္သည္ တဲေတာ္၏ အပိုင္း(၃)ပိုင္းႏွင့္ညီ၏။
ယုံၾကည္သူ၏ “ကိုယ္ခႏၶာ”ပိုင္းသည္ အျပင္ဘက္ဆုံး တဲေတာ္�'80င္း အပိုင္းႏွင့္ တူ၏။ ဤအပိုင္းသည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၊
သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းျပဳရာ အပိုင္းျဖစ္သည္ (ေရ ၁၂း၁-၂၊ ၁ေယာ၊ ၁း၇-၉)။
“စိတ္” ပိုင္းသည္ တဲေတာ္၏ သန္႔ရွင္းဌာနႏွင့္တူညီသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ယုံၾကည္သူမ်ား အတူ
မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္း၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ ပြဲေတာ္စားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္ သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကိုးကြယ္ရာ
အပိုင္းျဖစ္သည္။
“၀ိညာဥ္”ပိုင္းမွာ တဲေတာ္၏ အတြင္းဆုံးအပိုင္းျဖစ္ေသာ အသန႔္ရွင္းဆုံးဌာနႏွင့္ တူညီသည္။ ၀ွက္ထားသည့္
အသက္လည္းျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းသည္ အေသြးေတာ္ျဖင့္ ဖုံးအုပ္ျခင္းခံရေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ အပိုင္းျဖစ္သည္။ (ေယာ ၄း၂၃) (ေရာ ၁း၉)။ ဤအပိုင္းသည္
၀ိညာဥ္ေရးရာေအာင္ျမင္မႈရေသာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ တဲေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ပုံေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼသစ္ကာလ ခရစ္ယာန္တို႔
ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာ အလုံးစုံကို ေဖာ္ျပသည္။
တဲေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ုဘုရားသခင္၏စီမံခ်က္(၂)ခုမွာ
(၁) ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးက႐ုဏာေတာ္က ို လူတ႔အို ား ထင္ရွားျပျခင္း။
(၂) လူက ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ တုိး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ကိုျပသည္။
တဲေတာ္ေဆာက္လုပ္ရာ၌ ပထမဦးဆုံး ပဋိညာဥ္ေသတၱာကို အစျပဳေဆာက္လုပ္ေစၿပီးမွ ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္ျဖင့္
အဆုံးသတ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူသည္ ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္၌အစျပဳ
ခ်ဥ္းကပ္ကာ ပဋိညာဥ္ ေသတၱာရွိရာ အသန္႔ရွင္းဌာနသို႔ ဆက္လက္တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ဘုရားသခင္
ညႊန္ၾကားထားေလသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္း ေကာင္းျဖစ္လာသည္။
ကမာၻေပၚမွာရိွရိွသမွ် ဘာသာတရားအားလုံးက လူေတ ြ ဘုရားသခင္က ို ေတြ႔ေအာင္ရွာရ မည္ဟ ု
သြန္သင္ထားေသာ္လည္း သမၼာက်မ္း၌ကား ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ လူသားမ်ားထံ သို႔ ၾကြဆင္းလာၿပီး
အျပစ္သားမ်ားကို ကယ္တင္ေရြးႏႈတ္သည့္ အလြန္ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ သတင္းေကာင္းရွိ၏။ ခရစ္ေတာ္သည္
ေကာင္းကငဘုံပလႅင္ကိုစြန္႔ၿပီး လက္၀ါးကပ္တုိင္ထက္၌ ကိုယ္စား အေသခံသည့္တိုင္ေအာင္ လူသားမ်ားအား ေမတၱာ၊
ကရုဏာ ထင္ရွားျပသခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဖၚျပသည္ကို လူကယုံၾကည္လက္ခံျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းခံစားရမည့္ အေၾကာင္း
ဘုရား သခင္ စီမံခဲ့သည္။
ေနာင္တရေသာ အျပစ္သားတစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္ သို႔
ျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ေသာ အဆင့္(ရ)ဆင့္ရွိသည္။
လမ္းေၾကာင့္ အဆင့္(၇)ဆင့္
၁။ အစျပဳ၀င္ေရာက္ရာ ပထမအဆင့္
တဲေတာ္ ၀င္းတံခါးမွအစျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။ အရွင္ေယရႈက “ငါသည္ သိုး၀င္ေသာ တံခါး၀ျဖစ္၏။
ငါျဖင့္၀င္ေသာသူသည္ ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ထြက္၀င္၍ က်က္စားရာကို ေတြ႔ ရလိမ့္မည္”ဟု မိန္႔ဆိုထား၏။ (ေယာ
၁၀း၈-၉)။
၂။ ရန္ၿငိမ္းျခင္းျပဳရာ ဒုတိယအဆင့္
ေၾကး၀ါ ယဇ္ပလႅင္၌ ရန္ၿငိမ္းခြင့္ရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ တည္ေနၿပီး ေလာကီသားတို႔၏
အျပစ္မ်ားကို မွတ္ေတာ္မမူဘဲ ရန္ကိုၿငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ ေစေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္
အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိ ေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ ထိုသူအားျဖင့္
ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းတည္း။ (၂ ေကာ ၅း၁၉-၂၁)။
၃။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းျပဳရာ တတိယအဆင့္
အင္တုံ၌ သန္႔ရွင္းျခင္းျပဳရသည္။ အရွင္ေယရႈက “ ေရခ်ဳိးၿပီးေသာသူ မည္သည္ကား ေျခေဆးျခင္းမွတစ္ပါး
ေဆးရေသာအေၾကာင္းမရွိ။ တစ္ကိုယ္လုံးစင္ၾကယ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္မ်ား ကို မိန္႔ေတာ္မူခဲ့၏ (ေယာ ၁၃း၁၀)။
ဆက္လက္၍ “သင္တို႔သည္ ငါေဟာေျပာေသာ စကားအားျဖင့္ ယခုပင္ ရွင္းလင္း (သန္႔ရွင္း)လ်က္ရွိၾက၏ ”(ေယာ ၁၅း၃)။
ေပက်ံေနေသာ ေျခ လက္တို႔ကို ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔ရွင္းရသကဲ့သို႔ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ႏွလုံးကို
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာရ သည္။ (ဧ ၅း၂၇)။
၄။ အလင္းထြန္းေတာက္ရာ စတုတၳအဆင့္
ေရႊမီးတိုင္၏ အလင္းေရာင္သည္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေနေသာ အရွင္ေယရႈကို ဆိုလို သည္။ ေယရႈက “ငါသည္
ဤေလာက၏ အလင္းျဖစ္သည္။ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေသာ သူသည္ ေမွာင္မွိက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏
အလင္းကိုရလိမ့္မည္”ဟု မိန္႔ေတာ္၏။ (ေယာ ၈း၁၂)။
၅။ စိတ္ေက်နပ္ခ်မ္းေျမ႔ရာ ပဥၥမအဆင့္
ေရွ႔ေတာ္မုန္႔စားပြဲ၌ စိတ္ေက်နပ္ ခ်မ္းေျမ႔ခြင့္ရသည္။ ေယရႈကလည္း “ငါသည္ အသက္မုန္႔ ျဖစ္၏။
ငါ့ထံသို႔လာေသာသူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ အဆာအမြတ္မခံရ” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၆း၃၅)
၆။ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳရာ ဆဌမအဆင့္
နံ႔သာေပါင္း မီးရႈိ႔ရာ ေရႊယဇ္ပလႅင္၌ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းခြင့္ရသည္။ “ထိုေၾကာင့္ ငါတို႔သည္
ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ၀န္ခံလ်က္ ႏႈတ္ခမ္းအသီးတည္းဟူေသာ ယဇ္ကို သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္
ဘုရားသခင္၏ေရွ႔ေတာ္၌ အစဥ္ပူေဇာ္ၾကကုန္အံ့ (ေဟၿဗ ဲ ၁၃း၁၅)။
၇။ အတူတက ြ မိတ္သဟာယျပဳရာ သတၱမအဆင ့္
ေရႊအိမ္ေတာ္အား လူ႔အေတြးအေခၚ လူ႔အၾကံအစည္ျဖင ့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ဘ ဲ ဘုရားသခင္၏
အလိုဆႏၵ၊ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ “ငါ သည္ သင္တို႔တြင္ က်ိန္း၀ပ္ဖို႔
သန္႔ရွင္းရာဌာနကို လုပ္ၾကေစ” (ထြ ၃၉း၄၀)။ တဲေတာ္သည္ အဘယ္လူသားတစ္ေယာက္မွ် ေတြးေတာၾကံဆ၍
တည္ေဆာက္ရန္ မတတ္စြမ္းႏိုင္သည့္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုျဖစ္သည္။

1 comment:

Anonymous said...

တဲေတာ္အေၾကာင္းစံုစံုလင္လင္တင္ေပးထားတာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခန္း(၆)ထိပဲရွိတယ္ေနာ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ဆက္တင္ေပးပါအံုး။မူရင္းစာအုပ္အမည္ႏွင့္စာေရးသူနာမည္ပါေဖာ္ျပေပးပါရွင္။
ဘု၇ားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။