Wednesday, October 27, 2010

အခန္း (၃)

အ၀င္တံခါးေပါက္
အခန္း (၃)
အ၀င္တံခါးေပါက္သည္ က်ယ္၀န္း၍ လွပတင့္တယ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏
အျပစ္ဒုစရိုက္မ်ားေၾကာင့္ အေယာက္တိုင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းရာ အျပင္ဘက္ ထာ၀ရ ေမွာင္မိုက္ဖုံးလႊမ္းရာ အရပ္တြင္
ေနရမည္။ အျပစ္သားမွန္သမွ်သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ ဟု စီရင္သင့္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္
ထိုသို႔မစီရင္ဘ ဲ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေက်းဇူးေတာ္က ို ခံစား ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထ ံ ခ်ဥ္းကပ္ရန ္ ကၽြႏု္ပ္တ ို႔
အေယာက္တုိင္းအတြက္ တံခါးေပါက္ျပင္ ဆင္ေပးထားၿပီဟူေသာ သတင္းစကားသည္
အလြန္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းျဖစ္ သည္။
ေကာင္းၿပီ။ ထိုတံခါးသည္ အဘယ္တံခါးမ်ဳိးျဖစ္သည္ကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။


၁။ တံခါးေပါက္၏ အက်ယ္သည္ အေတာင္ ၂၀ (၀ါ) ေပ ၃၀ နီးပါးရွိျခင္းေၾကာင့္ အျခားသာမန္
တံခါးေပါက္မ်ားထက္ ပိုမိုက်ယ္၀န္းသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာသည္ အလြန္ႀကီးမား သျဖင့္ ၀င္လိုသူတိုင္း
၀င္ႏိုင္ရန္ တံခါးေပါက္ကို ယခုကဲ့သို႔ က်ယ္၀န္းစြာ ဖြင့္ထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တံခါး အတြင္းသို႔၀င္လိုေသာ
သူသည္ အဖိုးအခေပးစရာ မလိုဘဲ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ႏိုင္ေလသည္။ ဘုရားသခင္သည္
ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားတိုင္း ကယ္ တင္ျခင္းရရန္ အလိုေတာ္ရွိၿပီး ( ၁ တိ ၂း၃၊၄) အထံေတာ္သို႔
လာလိုေသာသူတိုင္း လာႏိုင္ရန္ ဤတံခါးေပါက္ကို က်ယ္၀န္းစြာ ျပင္ဆင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၂၂း၁၇)။
၂။ တံခါးေပါက္ကို မိုးျပာေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ေအာက္ခံေပၚတြင္ ၾကက္ေသြး ေရာင္ ပန္းထိုးထားသည့္
ကန္႔လန္႔ကာျဖင့္ ကာရံထားေသာေၾကာင့္ အလြန္လွပ တင့္တယ္ လ်က္ရွိၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ဆြဲေဆာင္ေန၏။
၄င္းအေရာင္(၄)မ်ဳိးသည္ အရွင္ေယရႈ အေၾကာင္းကို ရႈေထာင့္ေလးေထာင့္မွ တင္ျပထားသည္။
ဤအေရာင္(၄)မ်ဳိး အေၾကာင္းကို ေနာက္မွ ေလ့လာပါမည္။
၃။ တံခါးေပါက္အား သစ္သား(သို႔မဟုတ္) သတၱဳျဖင့္ မျပဳလုပ္ဘဲ အလ်ားအေတာင္(၂၀) အျမင့္ (၅)ေတာင္ရွိေသာ
ေရာင္စုံပန္းထိုးထားသည့္ ပိတ္ေခ်ာကန္႔လန္႔ကာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္
လူပ်ဳိလူရြယ္မ်ားသာမက ကေလးသူငယ္မ်ားကိုပင္ ဆြဲ ေဆာင္လ်က္ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ခြင့္
ေပးထားသည္။ တံခါးေပါက္သည္ ၀င္လ ို သူတိုင္းအား လိႈက္လ၀ွဲ မ္းပန္တသာ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က ္ ရိွသည္။
၄။ တံခါးေပါက္တစ္ေပါက္တည္းသာ ရွိသည္။ ဤတံခါးေပါက္၏ နက္နဲေသာ အဓိပၸါယ္ကို အရွင္ေယရႈကိုယ္တုိင္
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ “ငါသည္ တံခါး၀ျဖစ္၏။ ငါျဖင့္၀င္ေသာ သူသည္ ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ထြက္၀င္၍
က်က္စားရာကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္။” (ေယာ ၁၀း၉)
ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ ရခဲ့ၾကၿပီ (ဧ ၂း၁၈၊ ၃း၁၂)
“လူအသီးသီးတို႔က မိမိတို႔ယုံၾကည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ တရားလမ္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ ျခင္းရႏိုင္သည္”ဟု
ထင္ျမင္ယူဆ ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ အမွန္မွာ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ ကယ္ တင္ရွင္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး
ကယ္တင္ျခင္းရရန္ အရွင္ေယရႈတည္းဟူေသာ လမ္းလြဲ၍ အျခားလမ္း မရွိေတာ့ေပ။ ဤစကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတို႔ ၏အၾကားတြင္ျဖစ္သည့္ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာ
အာမခံတစ္ဦးတည္းရွိ၏ (၁ တိ ၂း၅)။ အရွင္ေယရႈ တစ္ပါးတည္းအားျဖင့္သာ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သို႔
ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ရွိသည္။
ပိတ္ သြား ေသာ တံခါးေပါက္
သို႔ရာတြင္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါ၌ ထုိဖြင့္ထားေသာ တံခါးေပါက္ပိတ္သြားလိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္း၌
သတိဖေပးထားသည္။ (ကမာၻ ၇း၁၆-၂၃) တြင္ ေနာဧ သေဘၤာႀကီးအတြင္းသို႔၀င္ရာ ကယ္တင္ျခင္း
တံခါးပိတ္သြားၿပီးေနာက္ အတြင္းသို႔မ၀င္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေရနစ္ေသဆုံးသြားၾကရသည္။ (မႆဲ ၂၅၊ ၂-၁၀)တြင္
မိုက္ေသာ သတို႔သမီး ငါးေယာက္မွာ မဂၤလာေဆာင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲလို ၾကေသာ္လည္း အေရာက္ေနာက္က်သျဖင့္
မဂၤလာေဆာင္ပ ြဲ တံခါးပိတ္သြား၍ ပါ၀င္ခြင့္မရိွခဲ့ၾက ေခ်။ ထို႔အတ ူ လူသားတိုင္းသည ္ တံခါး၏အတြင္း၌ရိွေသာသူသည ္
ကယ္တင္ျခင္း ခံစားရသည့္ အတြက္ စားေသာက္ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲႀကီးတြင္ ထာ၀ရပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခြင့္ရ၏။
တံခါးအျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာ သူမူကား ဆုံးရႈံးျခင္းသို႔ေရာက္၍ ေမွာင္မိုက္ထဲတြင္ ထာ၀ရေနရလိမ့္မည္။
အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္း၊ ထာ၀ရ ထြန္းလင္းျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရေမွာင္မိုက္ျခင္း တို႔သည္ လုံး၀ဆန္႔က်င္
ကြာျခားေန၏။ သင္သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ တံခါးအတြင္းဘက္သို႔ ၀င္ေရာက္သူ ျဖစ္ၿပီလား။ ေယရႈခရစ္ကို
မယုံၾကည္ေသးပါက အျပင္ဘက္အရပ္တြင္ ရွိေနသူျဖစ္လိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဘုံ၀င္ရာ တံခါးေပါက္သည္လည္း မၾကာခင္
ရုတ္တရက္ ပိတ္သြားေတာ့မည္။ တံခါးပိတ္သြားမည့္အခ်ိန္သည္ သင္ေသဆုံးခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္)
သင္မေမွ်ာ္လင့္ေသာအခ်ိန္၊ အဘယ္ သူမွ ခန္႔မွန္း၍ မရႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ၾကြလာမည့္
အခ်ိန္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိန္နာရီသည္ ေရာက္လုနီးၿပီျဖစ္ သင္သည္ အတြင္းဘက္အရပ္သို႔ မ၀င္ရေသးလွ်င္ သင့္
အတြက္ ထာ၀ရေနာက္က်သြားေပလိမ့္မည္။
ခ်စ္မိတ္ေဆ ြ
မည္သည့္အခါမွ် ျပန္လည္မဖြင့္လာေတာ့မည့္ တံခါးေပါက္ေရွ႔တြင္ ရပ္ေနသူ၏အျဖစ္ဆိုး သည္ အဘယ္မွ်
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည္ကို ေတြးဆၾကည့္ပါ။ အျပင္ဘက္အရပ္သည္ ငိုေဝၾကြးျခင္း၊ အံသြား ခဲႀကိတ္ျခင္း၊
မိမိကိုယ္ကို အျပစ္တင္ ၀မ္းနည္းစိတ္ပ်က္ျခင္းအရပ္ျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္(၀ါ)ေရႊအိမ္ေတာ္သို႔
ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ” ဟူေသာ ဤစာအုပ္ငယ္ေလးကို သင္ ဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ အတြင္းဘက္သို႔ တစ္ခါတည္း
၀င္ေရာက္ဖို႔ေခၚဖိတ္ပါသည္။
သင့္အသက္တာသည္ ေအာက္တြင္ေးထားေသာ မည္သည့္၀ါက်ႏွင့္ ကိုက္ညီေနသလဲ။
- အကၽြႏု္ပ္သည္ တဲေတာ္အတြင္းဘက္ အရပ္၌ ရွိေနပါၿပီ။
- အကၽြႏုပ္သည္ တဲေတာ္အျပင္ဘက္ အရပ္၌ ရွိေနပါသည္။
- သစၥာရွိရွိ အေျဖမွန္ေပးႏိုင္ၿပီးလား။ ယေန႔တိုင္ တံခါးေပါက္ဖြင့္ထားလ်က္ ရွိေနေသး သည္။
လာလိုသူတိုင္းကို ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။
- “သင္အျပစ္ရွိသည့္အတုိင္း ငါ့ထံသို႔လာပါ”ဟု ဖိတ္ေခၚေနသည္။ ယခုပင္ လာပါ ခ်စ္မိတ္ေဆြ။

No comments: