Saturday, October 23, 2010

အခန္း (၂)

တဲေတာ္၏ ျမင္ကြင္း
အခန္း (၂)
ထြ၊ ၂၇
တဲေတာ္ကို ခပ္လွမ္းလွမ္းမွၾကည့္လွ်င္ အလ်ား အေတာင္(၁၀၀)၊ အနံအေတာင္ (၅၀)ရွိၿပီး ခိုင္ခံ့ေသာ
တိုင္မ်ားျဖင့္ ထူထားသည့္ ပိတ္ေခ်ာ ၀င္းထရံျဖဴကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ရမည္။ (ထြ ၂၇း၉-၁၂)
ဤအတိုင္းအတာသည္ ယခုေခတ္ အတိုင္းအတာအရ အလ်ားေပ (၁၅၉)ႏွင့္ အနံ (၇၅)ေပခန္႔ရွိသည္။
တဲေတာ္၀င္းတစ္ခုလုံးကို အျဖဴေရာင္ ပိတ္ေခ်ာထည္ျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ ကာရံထားၿပီး ေငြတံစို႔မ်ားျဖင့္
ေၾကး၀ါတိုင္ေပါင္း (၆၀)၌ ခ်ိတ္ဆြဲထား၏။ တုိင္ထိပ္မ်ားတြင္ ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာ ထိပ္ဖုံးအသီးသီးရွိၿပီး တိုင္မ်ားကို
သဲျပင္ေပၚရွိ ေၾကး၀ါ ေျခစြပ္(၆၀)ထဲတြင္ စိုက္ထူထား၏။ တိုင္တစ္တိုင္စီကို အကြာအေ၀းတူညီစြာ စိုက္ထူထားၿပီး
ေငြတန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ ေၾကး၀ါ တံသင္(ငုတ္)မ်ား၌ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေလသည္။


၀င္းထရံ၏အျမင့္မွာ ၅ ေတာင္ (၀ါ) ၇ ၁/၂ေပရွိၿပီး ၀င္းအတြင္းရွိ ေရႊအိမ္ေတာ္၏ အျမင့္မွာ အမိုးအပါအ၀င္
အျမင့္(၁၀)ေတာင္ရွိသည္။ ေရႊအိမ္ေတာ္ကို ျဖန္႔မိုးထာေသာ အမိုးသည္ အေရာင္ အဆင္းကင္းမဲ့၍ ေတာက္ပမႈမရွိသျဖင့္
အေ၀းမွၾကည့္လွ်င္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့လ်က္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ မရွိေခ်။
အိမ္ေတာ္အတြင္းသို႔ မ၀င္ေသးေသာ သူမွန္သမွ် သည္ တဲေတာ္ထဲရွိ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
အနက္အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္ႏိုင္ေခ် (သ ေကာ ၁း၁၈၊ ၂၃)။
ဤေလာက၌ အရွင္ေယရႈ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကလည္း လူအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ ေတာ္အရွင္အား
စိတ္၀င္စားျခင္း၊ ေလ့လာရွာေဖြျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ထိုသူတို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္
ဖုံးအုပ္လ်က္ရွိ၏။
“ထာ၀ရဘုရား၏ ကၽြန္သည္ အညြန္႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမ၌ ေပါက္ ေသာအတက္ကဲ့သို႔
လည္းေကာင္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ႀကီးပြား၏။ … ငါတို႔သည္ မရိုေသၾက” (ေဟရွာ ၅၃း၂-၃)ဟု ပေရာဖက္ေဟရွာယက
ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္အေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားမႈ လုံး၀မရွိၾကေခ်။
ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေသာ ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ဘုရားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို
အေတြ႔အၾကံဳအားျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ မယုံၾကည္ေသးမီက ခရစ္ ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္
စိတ္၀င္စားဖြယ္ မရွိေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္လက္ခံၿပီး သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ထာ၀စဥ္ႀကီးျမတ္၍ တန္ဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္ေသာသူ၊ ေလ့လာရွာေဖ ြ ဆန္းစစ္၍ မကုန္ႏိုင္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း
သိကၽြမ္းလာသည္။
မက်ဴးေက်ာ္ရ (ထြ ၂၇း၉-၁၈)
တဲေတာ္အား ကာရံထားသည့္ ၀င္းထရံကို အနီးကပ္ၾကည့္ေသာအခါ သာ၍ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ေကာင္းလွ၏။
တဲေတာ္ ၀င္းထရံ၏ အျဖဴေရာင္ပိတ္ေခ်ာသည္ ညဳိပုပ္မဲညစ္ေနေသာ လူေနတဲ အိမ္မ်ားႏွင့္ လုံး၀ဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနသည္။
အဓိပၸါယ္ကား တဲေတာ၀္ င္းအတြင္းဘက္သည ္ လူေနတ ဲ မ်ားလ ို မဟုတ္ဘ ဲ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ျမင့္ျမတ္ျခင္းတို႔ျဖင ့္
တင့္တယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပေနသည့္ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္။
၀င္းၿခံ၏အျမင့္သည္ ၅ေတာင္(၀ါ) ၇ ၁/၂ ေပ ခန္႔ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၀င္းအျပင္ဘက္မွ လူသည္ အထဲ၌ရွိေသာ
အရာမ်ားကို မျမင္မေတြ႔ႏိုင္ေပ။ ထိုသို႔မျမင္ႏိုင္ေအာင္ ကာရံထားျခင္းမွာ ဘုရား သခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိမိသ႑ာန္ကို
၀င္းအျပင္ဘက္မွ လူတို႔အား ထင္ရွားေဖၚျပျခင္းမျပဳလိုေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာ၌ အဘယ္သူကိုမွ်
လြယ္လင့္တကူ လက္ခံျခင္းမရွိေပ။ ျမင့္မားရွည္ လ်ားေသာ အျဖဴေရာင္ကန္႔လန္႔ကာ မ်ားက “အခြင့္မရွိ မ၀င္ရ”ဟု
ဟန္႔တားပိတ္ပင္ေနသေယာင္ ေယာင္။ ဤအခ်က္သည္ အထူးအေရးႀကီးလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ
ဘုရားသခင္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လိုေသာ လူသားတိုင္း ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းအတိုင္းသာ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ပညတ္ခ်က္
ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ေပတည္း။
ထိုကန္႔လန္႔ကာမ်ားကဲ့သို႔ ျဖဴစင္လ်က္ အညစ္အေၾကး အစြန္းအကြက္ ကင္းစင္ေသာ လူသားတစ္ေယာက္ကို
ကၽြႏု္ပ္တ ို႔ သတိျပဳမိဖ ို႔ လိုအပ္သည္။ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္၍ စုံလင္ေသာ ထ ို လူသားကား ေယရႈခရစ ္ ေပတည္း (ေဟၿဗ ဲ ၇း၂၆)။
ခ်စ္မိတ္ေဆ-ြ
ကန္႔လန္႔ကာမ်ားနည္းတူ သင္၌ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ပါသလား။
ထိုေနရာႏွင့္ စပ္ဆုိင္မႈရွိၿပီးလား။
လူေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ခ်င္ၾကၿပီး ထိုသို႔လိုက္ျခင္း သည္မွန္ေသာ
အမႈျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။ ၀င္းထရံအျပင္ဘက္ မြဲညစ္ေပေရ ေနေသာ လူေနတဲမ်ားရွိ ညစ္ညဴးေသာ
အျပစ္သားမ်ားႏွင့္ ဤေလာကႀကီးအတြင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူ သားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ
အရွင္ေယရႈႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ မရႏိုင္ေအာင္ ကြာျခား ေနေၾကာင္း ဤအျဖဴေရာင္၀င္းထရံအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ပထမဆုံး
သတိေပး သြန္သင္ေန သည္။ ဤျဖဴေသာ ၀င္းထရံက အျပစ္သားမ်ာသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔
လြယ္လင့္တကူ မသြားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္အနီးတြင္ ေနရန္ (၀ါ) ခရစ္ေတာ္ေနာက္သို႔ အလြယ္တကူ
မလိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သတိေပး သြန္သင္လ်က္ရွိသည္။
တဲေတာ္ ၀င္းထရံ၏ အျပင္ဘက္ရွိ အျပစ္သားမ်ားသည္ မည္မွ်ညစ္ပတ္ ရြံ႔ရွာဖြယ္ ေကာင္း လွသည္ကို
ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းတို႔က မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ
မရွိ၊ တစ္ေယာက္မွ် မရွိ … လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီး” (ေရာ ၃း၁၀-
၂၃) ကို ဦးစြာ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ကာ လူသားတိုင္း မိမိကိုယ္ကို ရြံ႔ရွာဖြယ္ေကာင္းေသာ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း
၀န္ခံလ်က္ ေနာင္တ ရဖို႔လိုသည္။
ခ်စ္မိတ္ေဆ ြ
သင့္အျပစ္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ၀န္ခံလ်က္ ဘ၀ဆုံးပါးေနသည့္ အျဖစ္မွ ကယ္ခၽြတ္ခ်မ္း သာျခင္းရရန္
ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ လာလိုပါသလား။ လာလိုေသာ စိတ္ဆႏၵရွိသူတိုင္းအား လက္ခံရန္ ဘုရားသခင္
အသင့္ရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ လာလိုၾကေသာ အျပစ္ သားအတြက္ တဲေတာ္၀င္း အေရွ႔ဘက္၌
တံခါးေပါက္တစ္ေပါက္ ဖြင့္ေပးထားသည္။

No comments: