Wednesday, October 27, 2010

အခန္း ( ၅ )

အင္တုံ
အခန္း ( ၅ )
(ထြ ၃၀း၁၇-၂၁)
“ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးခင္ဗ်ာ-ကၽြန္ေတာ္မသိလို႔ ေမးပါရေစ။
ဟိုနားက လူတစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ႔ ေျခ လက္ေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ေရနဲ႔ေသခ်ာ ေဆးေနရတာလ”ဲ
ေၾသာ္ - အဲ့ဒါလား ကဲ . . . သူ႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လိုက္စမ္း၊ သူ၀တ္ထားတဲ့ ၀တ္ရုံ အျဖဴနဲ႔ ပန္းထိုးထားတဲ့
ခါးစည္းကိုၾကည့္ရင္ သူလည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္တစ္ပါးဆိုတာ သိႏိုင္တယ္။ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့
ယဇ္ပုေရာဟိတ္ပ ဲ ၀င္ခြင့္ရိွတာမ ို႔ မ၀င္ခင ္ အခုလိုအရင ္ ဆုံး ေဆးေၾကာရတယ”္ ။

အခန္း (၄)

မီးရႈိ႔.ရာ ယဇ္ပလႅင္
အခန္း (၄)
ထြ၊ ၃၈း၁-၈
ဣသေရလ လူတစ္ေယာက္သည္ တဲေတာ္သို႔ တစ္ေရြ႔ေရြ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေန၏။ ထိုသူသည္ ေနမေကာင္းဟန္ရွိၿပီး
စိတ္မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနပုံရသည္။ သူႏွင့္အတူ သိုးတစ္ေကာင္ပါလာ၏။ ဤ ေနရာသို႔ ေရာက္လာရန္ အဘယ္အရာက
သူ႔အား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ ခဲ့သနည္း။ အျပစ္က်ဴးလြန္ ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔ၾသတၱပစိတ္သည္ ၾကည္လင္မႈကင္းမဲ့ကာ
ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္လ်က္ရွိသည္။ ေရႊအိမ္ေတာ္၌ က်ိန္း၀ပ္ေသာ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ ဘုရားသခင္ကို
သူသိသည္။

အခန္း (၃)

အ၀င္တံခါးေပါက္
အခန္း (၃)
အ၀င္တံခါးေပါက္သည္ က်ယ္၀န္း၍ လွပတင့္တယ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏
အျပစ္ဒုစရိုက္မ်ားေၾကာင့္ အေယာက္တိုင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းရာ အျပင္ဘက္ ထာ၀ရ ေမွာင္မိုက္ဖုံးလႊမ္းရာ အရပ္တြင္
ေနရမည္။ အျပစ္သားမွန္သမွ်သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ ဟု စီရင္သင့္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္
ထိုသို႔မစီရင္ဘ ဲ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေက်းဇူးေတာ္က ို ခံစား ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထ ံ ခ်ဥ္းကပ္ရန ္ ကၽြႏု္ပ္တ ို႔
အေယာက္တုိင္းအတြက္ တံခါးေပါက္ျပင္ ဆင္ေပးထားၿပီဟူေသာ သတင္းစကားသည္
အလြန္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းျဖစ္ သည္။
ေကာင္းၿပီ။ ထိုတံခါးသည္ အဘယ္တံခါးမ်ဳိးျဖစ္သည္ကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

Saturday, October 23, 2010

အခန္း (၂)

တဲေတာ္၏ ျမင္ကြင္း
အခန္း (၂)
ထြ၊ ၂၇
တဲေတာ္ကို ခပ္လွမ္းလွမ္းမွၾကည့္လွ်င္ အလ်ား အေတာင္(၁၀၀)၊ အနံအေတာင္ (၅၀)ရွိၿပီး ခိုင္ခံ့ေသာ
တိုင္မ်ားျဖင့္ ထူထားသည့္ ပိတ္ေခ်ာ ၀င္းထရံျဖဴကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ရမည္။ (ထြ ၂၇း၉-၁၂)
ဤအတိုင္းအတာသည္ ယခုေခတ္ အတိုင္းအတာအရ အလ်ားေပ (၁၅၉)ႏွင့္ အနံ (၇၅)ေပခန္႔ရွိသည္။
တဲေတာ္၀င္းတစ္ခုလုံးကို အျဖဴေရာင္ ပိတ္ေခ်ာထည္ျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ ကာရံထားၿပီး ေငြတံစို႔မ်ားျဖင့္
ေၾကး၀ါတိုင္ေပါင္း (၆၀)၌ ခ်ိတ္ဆြဲထား၏။ တုိင္ထိပ္မ်ားတြင္ ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာ ထိပ္ဖုံးအသီးသီးရွိၿပီး တိုင္မ်ားကို
သဲျပင္ေပၚရွိ ေၾကး၀ါ ေျခစြပ္(၆၀)ထဲတြင္ စိုက္ထူထား၏။ တိုင္တစ္တိုင္စီကို အကြာအေ၀းတူညီစြာ စိုက္ထူထားၿပီး
ေငြတန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ ေၾကး၀ါ တံသင္(ငုတ္)မ်ား၌ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေလသည္။

Thursday, October 21, 2010

တဲေတာ္ (၁) ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားဆံုဆည္းရာမွ

TABERNACLE
ေရႊအိမ္ေတာ္သို႔ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ
အမွာစာ
သမၼာာက်မ္းလာ တဲေတာ္အေၾကာင္းအရာသည္ သာမန္ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ မဆိုထား ႏွင့္
အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားပင္ နားလည္ရန္ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေန ေသး၏။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တဲေတာ္အေၾကာင္းေလ့လာလိုသူအဖို႔ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ
စာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ တဲေတာ္စာအုပ္ မည္မ�'80�္ရရ
မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရကား တဲေတာ္သည္ အဂၤလိပ္စာ မတတ္ကၽြမ္းေသာ ျမန္မာယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလွမ္းကြာေ၀းခဲ့သည္။ တဲေတာ္ အေၾကာင္းသည္ နက္နဲခက္ခဲသည့္အေလွ်ာက္
၀ိညာဥ္ေကာင္းခ်ီးရတနာ အျဖာျဖာ၀ွက္ထားေသာ ရတနာသိုက္ဟု တင္စားလွ်င္ မွားအံ့မထင္။
ယုံၾကည္သူတိုင္း တဲေတာ္ေလ့လာခြင့္မရျခင္း အ၀ိဇၨာာေမွာင္ပိတ္ဖုံးေနမႈကို ေလ့လာခြင့္ ရျခင္း
အလင္းေရာင္အားျဖင့္ လမ္းစဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္က J.Rouw ေရးသား ေသာ House of Gold Welcome
စာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ဖတ္႐ႈေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳမိေသာ ယင္းစာအုပ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ
တဲေတာ္စာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးထက္ ပိုမိုက်စ္လစ္မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
ထို႔ျပင္ သာမန္လူတစ္ေယာက္ပင္ နားလည္ႏိုင္သည္အထိ အေရးအသားေျပျပစ္ျခင္း၊ တင္ျပပုံ
ရွင္းလင္းလြယ္ကူျခင္း၊ လိုက္နာရန္ သင္ခန္းစာရွိျခင္း စသည့္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားေၾကာင့္ စာအုပ္ကို လက္မွ
မခ်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

Saturday, October 9, 2010

Doing and Being

ဘုရားသခင္က သင့္ရဲ႕  doing ကို စိတ္၀င္စားေနတာမဟုတ္ဘူး
သင့္ရဲ႕ being ကိုသာ ၾကည့္ေနတာျဖစ္တယ္...။

-rick warren-