Wednesday, October 27, 2010

အခန္း (၄)

မီးရႈိ႔.ရာ ယဇ္ပလႅင္
အခန္း (၄)
ထြ၊ ၃၈း၁-၈
ဣသေရလ လူတစ္ေယာက္သည္ တဲေတာ္သို႔ တစ္ေရြ႔ေရြ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေန၏။ ထိုသူသည္ ေနမေကာင္းဟန္ရွိၿပီး
စိတ္မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနပုံရသည္။ သူႏွင့္အတူ သိုးတစ္ေကာင္ပါလာ၏။ ဤ ေနရာသို႔ ေရာက္လာရန္ အဘယ္အရာက
သူ႔အား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ ခဲ့သနည္း။ အျပစ္က်ဴးလြန္ ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔ၾသတၱပစိတ္သည္ ၾကည္လင္မႈကင္းမဲ့ကာ
ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္လ်က္ရွိသည္။ ေရႊအိမ္ေတာ္၌ က်ိန္း၀ပ္ေသာ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ ဘုရားသခင္ကို
သူသိသည္။


ဘုရားသခင္ အထံေတာ္မွ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေ၀းရာအရပ္သို႔ ေျပးသင့္သေလာ။ မေျပးသင့္ပါ။
ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွ အဘယ္သူမွ် ေျပးမလြတ္ႏိုင္ပါ။ ေရွာင္ေျပးဖို႔ မဆိုထားႏွင့္ သန္႔ရွင္းျမင့္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ
ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားမိလွ်င္ပင္ ေဇာေခၽြးျပန္လာသည္ မဟုတ္ပါ ေလာ။
တဲေတာ္ ၀င္း
ထိုသူသည္ ၀င္းထရဲျဖဴ၏ ေျမာက္ဘက္အတုိင္း ေလွ်ာက္လာေသာအခါ ၀င္းထရံကန္႔လန္႔ ကာ၏
သန္႔ရွင္းျဖဴစင္မႈက သူ၏ၾသတၱပစိတ္ကို လာေရာက္ရိုက္ခတ္ေနေလ၏။ ထိုမွတဖန္ အေရွ႔ ဘက္သို႔
ဆက္ေလွ်ာက္လာေသာအခါ က်ယ္၀န္းသည့္ တံခါးေပါက္တစ္ခုကို ေတြ႔လိုက္ရသျဖင့္ ထိုသူသည္
ေတြးေတာတုံ႔ဆိုင္းျခင္းမရိွပ ဲ အတြင္းသ၀ို႔ င္ေရာက္သြားေလသည္။ ယခုအခါ က်ယ၀္ န္း လွသည ့္ တဲေတာ၀္ င္းထဲတြင ္
သူရပ္ေနၿပီ။ သူ႔ေရွ႕တြင္ လွပ၍ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းေသာ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သည္ ထီးထီးမားမား
တည္ရွိေနသည္။ ေနေရာင္ျခည္သည္ တဲေတာ္၀င္း သဲေျမေပၚသို႔ ျဖာဆင္းလ်က္ရွိရာ သူ႔စိတ္ထဲ၌ ဘုရားသခင္၏
ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ ေရာက္ေနသလို ခံစားရၿပီး ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အေၾကာင္းကို သိေတာ္မူလ်က္
သူ႔စိတ္ႏွလုံးထ ဲ အထိ ေဖါက္ထြင္းစူးစိုက္ ၾကည့္ရႈေနသကဲ့သို႔ သူခံစားေနရသည္။
ထိုအခိုက္ သူ႔ထံသို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တစ္ပါး ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး ေမးလိုက္သည္။
“ခင္ဗ်ား ဘာ-ျဖစ္လာသလ”ဲ
ထိုသူက “ကၽြန္ … ကၽြန္ေတာ္အျပစ္လုပ္မိတယ္။ အဲဒါ … ဘုရားသခင္ အျပစ္ေပးမွာ စိုးလို႔” ဟု ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့
ျပန္ေျဖလိုက္ရာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္သူက ႏွစ္သိမ့္စကား ျပန္ေျပာလိုက္ေလ သည္။
ဤေနရာသည္ မိမိကိုယ္ကို သူေတာ္ေကာင္းဟု ထင္မွတ္ေနသူမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း
ရလိုသည့္အျပစ္သားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။
ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာ
“ကဲ … ငါ့ေနာက္ကို လိုက္ခဲ့” ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေခၚေဆာင္သြားသည့္ ေနာက္သို႔ လိုက္ သြားရာ
တဲေတာ္၀င္းအတြင္းမွ ပထမဆုံး ျမင္ေတြ႔ရေသာ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္ အနီးသို႔ေရာက္လွ်င္
ႏွစ္ေယာက္စလုံး ရပ္လိုက္ၾကသည္။
“ယဇ္ပလႅင္”၏ အနက္အဓိပၸါယ္မွာ အသက္စေတးရာအရပ္ျဖစ္၍ ထိုေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခန္႔မွန္းေတြးဆ
မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွေသာ တိရိစာၧန္တုိ႔ကိုသတ္၍ မီးရႈိ႔ပူေဇာ္ရာ အရပ္ ျဖစ္သည္။ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္
ပူေဇာ္သကၠာသည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ႏွင့္ ေယရႈခရစ္ အေသခံေပးဆပ္ၿပီး စီးေစခဲ့ေသာ ရန္ၿငိမ္းျခင္းအမႈတို႔ကို
ဆိုလိုေၾကာင္း သမၼာက်မ္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရသည္။ ဤ အေၾကာင္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ အၾကံအစည္ေတာ္၏
အဓိကအခ်က္ျဖစ္ၿပီး အျပစ္သားမ်ား ကယ္တင္ျခင္း ခံစားရရွိရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္။
ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ ယဇ္ေကာင္မ်ားသည္ ေယရႈခရစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ
ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ ကားတိုင္ထက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း အမႈကို ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္သဖြယ္
စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေဖာ္က်ဴးလ်က္ရွိသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ကားတုိင္ေပၚမွ ေရြးႏႈတ္ရွင္သခင္ ခရစ္ေတာ္သည္သာ ထာ၀ရကာလ တေလွ်ာက္ လုံး
ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး (၀ါ)ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူသားမ်ားအၾကားတြင္ ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္ေလသည္။
ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္
ဘုရားသခင္သည္ မိမိဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ား၏ ေရွ႕ေရးကို ႀကိဳတင္သိျမင္ထား၏ ထိုမွ်မက ဘုရားသခင္
ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမွန္သမွ်ကို စာတန္မာရ္နတ္သည္ ဖ်က္ဆီးလ်က္ လူသားတစ္ဦးစီ၏ အသက္တာကို
ထာ၀ရပ်က္စီးျခင္းငရဲသို႔ သူႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္သြားရန္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုလည္း သိျမင္ေတာ္မူ၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြပင္ လူကို ကယ္တင္မည့္အၾကံအစည္ေတာ္ ေရးဆြဲထားခဲ့သည္။
ထိုအၾကံအစည္ေတာ္ကိုလည္း ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းသာ ၾကံစည္ေရးဆြဲႏိုင္စြမ္း ရွိေတာ္မူ၏။
ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္သားကို အျပစ္မစီရင္ ဘဲ အျပစ္စီရင္
ဆုံးမရျခင္းျဖစ္သည္ (၁ေယာ၊ ၁း၅)။
သို႔ျဖစ္လွ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မည္သို႔ေဖာ္ျပႏိုင္ေတာ့ မည္နည္း (၁ေယာ၊
၄း၈။ ၁၆)။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ေယရႈကို ဤ ေလာကသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး လူ႔ဇာတိခံယူေစလ်က္
အျပစ္သားမ်ားကိုယ္စား အေသခံေစျခင္းျဖင့္ မိမိ ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေအာင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။
ဓမၼေဟာင္းက်မ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးရွိ ယဇ္ပလႅင္တစ္ခုစီႏွင့္ ယဇ္အျဖစ္ ပူေဇာ္စေတးျခင္းခံရ ေသာ
သတၱ၀ါရွိသမွ်တို႔သည္ တစ္ေန႔ ဤေလာကသို႔ ၾကြဆင္းလာၿပီး ကားတိုင္ထက္တြင္ အေသခံ ေတာ္မူမည့္ ဘုရားသခင္၏
တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ကို ပုံေဆာင္ရည္ညႊန္းလ်က္ ရွိသည္။
ကိုယ္စားျပဳ အေသခံေသာ ေနရာ
တဲေတာ္၀င္းထဲသို႔ သိုးသူငယ္တစ္ေကာင္ ယူေဆာင္လာခဲ့ေသာ လူတစ္ေယာက္အား ယဇ္ပုေရာဟိတ္က
ဤသို႔ေျပာလိုက္သည္။
“ခင္ဗ်ား ယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ သိုးတစ္ေကာင္ ယူလာတာကို ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိတယ္”
ယဇ္ေကာင္ယူလာသူက “ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒီသိုးဟာ တကယ္ပ ဲ အေသခံရမွာလား” ဟ ု ျပန္ေမးလိုက္သည္။
“တကယ ္ အေသခံရမွာေပါ့။ အေသြး မသြန္းေလာင္းရင ္ ဘယ္လိုမ ွ အျပစ္မလြတ္ႏိုင္ဘူး” (ေဟၿဗ ဲ ၉း၂၂)
“ဒါေပမယ ့္ ဒီသိုးမွာ ဘာအျပစ္မ ွ မရိွဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြဆိုရင္လ ဲ ဒီသိုးကေလး ကို
သိပ္ခ်စ္ၾကတာပဲ။ ေနာက္ၿပီး ဒီသိုးေလးဟာ ဘာအျပစ္တစ္ခုမွ မက်ဴးလြန္ခဲ့ဘူး”
“ေအး … အဲဒီအခ်က္ဟာ အဓိကအခ်က္ပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အျပစ္ရွိတဲ့လူဟာ အျပစ္ရွိတဲ့
အျခားလူတစ္ေယာက္ေနရာမွာ ဘယ္လိုမ ွ ကိုယ္စားအျပစ္ဒဏ ္ ၀င္ခံေပးလ ို႔ မရဘူး။ ခင္ဗ်ားလ ဲ ခင္ဗ်ားရဲ႔အျပစ္ေၾကာင ့္
အျပစ္ဒဏ္ခံရမယ္။ ကဲ … ခင္ဗ်ားအေသခံရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ခင္ဗ်ားကိုယ္စား အျပစ္ကင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို
အစားထိုးရမယ္”
“ကၽြန္ … ကၽြန္ … ကၽြန္ေတာ္ မေသပါရေစနဲ႔”
“ဒီလိုဆိုရင္ သိုးကေလးရဲ႔ေခါင္းေပၚမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႔လက္ကို တင္လိုက္ပါ။ ဒီလိုလုပ္တာဟာ သိုး ကေလးမွာ
အျပစ္မရိွဘ ဲ ခင္ဗ်ားမွာသာ အျပစ္ရိွလ ို႔ ေသထိုက္တယ္ဆိုၿပီး ၀န္ခံတာန ဲ႔ အတူတူပဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႔အျမင္မွာ ခင္ဗ်ား
ယဇ္ပူေဇာ္မယ့္ သိုးကေလးဟာ ခင္ဗ်ားနဲ႔တစ္ခုတည္း တစ္လုံးတစ္ ကိုယ္တည္းျဖစ္သြားၿပီးလို႔ ျမင္တယ္။
ခင္ဗ်ားရဲ႔အျပစ္ေတြဟာ သိုးကေလးအေပၚ ေရာက္သြားၿပီ။ အခု ခင္ဗ်ားကိုယ္စား သိုးကေလးက အေသခံသြားၿပီး
သိုးကေလး အေသခံသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အျပစ္စီရင္ျခင္းကေန ခင္ဗ်ားလြတ္သြားၿပီ။ ခင္ဗ်ားမွာ အျပစ္ကင္းစင္သြားၿပီလို႔
ဘုရားသခင္ ေျပာ တယ္။
ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယဇ္ပူေရာဟိတ္ျဖစ္သူက အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး ေနာက္
ယဇ္ပူေဇာ္ရန္လာေသာ ဣသေရလလူသည္ သိုးသူငယ္၏ဦးေခါင္းေပၚသို႔ လက္ကိုညင္ သာစြာ တင္လိုက္၏။
ထို႔ေနာက္ ဓားကိုေျမႇာက္လွ်က္ သိုးေလးေပၚသို႔ စိုက္ခ်လိုက္ေလသည္။
သိုးသူငယ္၏အေသြးသည္ သဲျပင္ေပၚသို႔ ယိုစီးသြားေလၿပီ။ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ျမင္ ကြင္းပါတကား။
ဣသေရလလူသည္ အထက္မိုးေကာင္းကင္သို႔ ေခတၱခဏ ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္။ ထိုခဏ ခ်င္းတြင္
သူ႔ပုခုံးထက္မွ အလြန္ေလးလံေသာ ၀န္ထုပ္ႀကီးတစ္ခု ျပဳတ္က်သြားသကဲ့သို႔ ခံစားလိုက္ ရၿပီးေနာက္
သက္ျပင္းခ်လိုက္မိသည္။ “အင္း ငါ့ေနရာမွာ အျပစ္မဲ့တဲ့ သိုးကေလး အေသခံသြားရွာ ပါလား” အျပစ္သားရွိသမွ်သည္
ဤနည္းအတိုင္း အျပစ္ေျဖမွသာ ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခံစားရမည္။
“အို … အဖ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေက်းဇူးသည္ ႀကီးမားလွပါ၏”။
သင္ ဘယ္လို သေဘာရပါသလဲ။
စာဖတ္သူ ခ်စ္မိတ္ေဆြ - သင့္ကို ေမးပါရေစ။
အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သင္ေခတၱ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ အေသခံရာ
ကားတိုင္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ကယ္တင္ျခင္း အရိပ္ေအာက္တြင္ ခိုလႈံခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵ သင္၌ရွိပါသလား။
ခရစ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္၍ အျပစ္ကင္းစင္ေတာ္ မူေသာ အရွုင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္သားမ်ား
ကိုယ္စား အေသခံ ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။
ကိုယ္ေတာ္သည္ စာဖြဲ႔ေရးသား၍ မမီႏိုင္ေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာကို ခံစားလ်က္ အေသခံေတာ္မူ ခဲ့၏။ ထိုသို႔
ေ၀ဒနာခံစား၍ အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ မည္သူအက်ဴိးေက်းဇူး ခံစားရသနည္း ဟု သင္ ေမးေကာင္းေမးလိုလိမ့္မည္။
ခရစ္ေတာ္ အေသခံျခင္းျဖင့္ လူသားတိုင္း အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရ၉သည္ မဟုတ္ပါ။
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ကို အေလးအနက္ထား၍ မရွာၾက သည့္အျပင္
မိမိတို႔အတြက္ အသက္စြန္႔ေတာ္မူေသာ အရွင္ထံ ခိုလႈံခ်ဥ္းကပ္ျခင္း မျပဳဘဲ အျပစ္ ဒုစရိုက္ထဲ၌
ေသာက္စားေပ်ာ္ေမြ႔ေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဂုဏ္အသေရ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာမႈမ်ား၌ ယစ္မူးလ်က္ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသည္။
ထိုသူတို႔သည္ အသက္ေသဆုံး၍ ထာ၀ရပ်က္စီးျခင္းငရဲသို႔ ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိတို႔၏ ေနာင္တမလြန္ဘ၀
အသက္၀ိညာဥ္ကို လစ္လ်ဴရႈထားၾကသည္။
လူအခ်ဳိ႔ကလည္း ကားတိုင္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ အရွင္ေယရႈအေၾကာင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာ
ေလ့လာၾကေသာ္လည္း ထိုဣသေရလ လူကဲ့သို႔ ေနာင္တျဖင့္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔တစ္ခါမွ် အားကိုးခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ျခင္း
မရွိၾကေပ။
ဘုရားသခင္၏ သိုးသူငယ္ ေယရႈအေပၚသို႔ မိမိ၏အျပစ္၀န္ထုတ္ကို တင္ေသာသူတိုင္း အတြက္ ေယရႈခရစ္
အေသခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္လည္း ယခုပင္ ထို ဣသေရလ လူနည္းတူ ျပဳခြင့္ရွိပါသည္။ ကားတိုင္ေပၚတြင္
ဆြဲေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈခရစ္ကို သင္ေမွ်ာ္ ၾကည့္လ်က္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုေတာင္းႏိုင္သည္။
အရွင္ ေယရႈဘုရား -
“အကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္ရွိေသာသူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသသတ္ျခင္း ခံထိုက္ေသာ္လည္း
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ အကၽြႏု္ပ္ကိုယ္စား အေသခံခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ယုံၾကည္ပါ၏။ အဖဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏
အၾကံအစည္ေတာ္အတုိင္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ သားေတာ္ အရွင္ေယရႈသည္ ကားတိုင္ထက္တြင္ အကၽြႏု္ပ္၏ အျပစ္ေၾကြး
ေပးဆပ္ေျဖရွင္းၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း အမႈကို ယုံၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၌ ခိုလႈံရေသာေၾကာင့္
ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးလွပါ၏။ အာမင္း။
အထက္ပါအတိုင္း ယုံၾကည္အားကိုးမႈ အျပည့္ျဖင့္ ဆုေတာင္းလွ်င္ ေယရႈခရစ္၏ အေသြး ေတာ္ျဖင့္
သင့္အျပစ္ရွိသမွ်ကို ဘုရားသခင္ ေဆးေၾကာခြင့္လႊတ္ျခင္းကို သင္ခံစားရမည္။ အျပစ္ စီရင္ျခင္းမွ
သင္လြတ္ေျမာက္သြားၿပီ။ ထာ၀ရလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ဖန္ အျပစ္ စီရင္ျခင္းဒဏ္
ခံရေတာ့မည္မဟုတ္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ၀မ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ေပသည္။
ကားတိုင္တြင္ ေပးဆပ္ေသာ ေက်းဇူးအတြက္ ေယရႈကို အကၽြႏု္ပ္ အစဥ္ဆင္ျခင္ ခ်ီးမြမ္းပါ မည္။
ပညတ္တရားသည္ အကၽြႏု္ပ္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ တရားမစီရင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ခရစ္ေတာ္ သည္ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္စား
က်ိန္ျခင္းခံခဲ့ၿပီ။ ကရာနီကုန္း၌ အကၽြႏု္ပ္ကိုယ္စား ေယရႈခရစ္ အေသခံ ေတာ္မူၿပီး၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္တရားႏွင့္
ေသျခင္းတရားႏွစ္ခုစလုံးေအာက္မွ ယခု လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ ေယရႈခရစ္သည္ အသက္စြန္႔၍ အကၽြႏု္ပ္ကို
ေရြးႏႈတ္၀ယ္ယူခဲ့ေလၿပီ။
ယဇ္ပလႅင္၏ အတိုင္းအတာ
ယဇ္ပလႅင္ေပၚသို႔ သိုးငယ္ကို တင္လိုက္မွ ဣသေရလ လူသည္ ယဇ္ပလႅင္ကို ဂရုစိုက္ၾကည့္ မိၿပီး ယဇ္ပလႅင္မွာ
အေတာ္အတန္ ႀကီးမားေၾကာင္း သတိျပဳမိေလသည္။ ယဇ္ပလႅင္သည္ အလ်ား (၅)ေတာင္၊ အနံ(၅)ေတာင္ရွိ၍
ခပ္ေစာက္ေစာက္ပုံသဏၭာန္ရွိသည္။ နံပါတ္(၅)ဂဏာန္းသည္ တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဂဏာန္းျဖစ္ေၾကာင္း
သမၼာက်မ္း၌ ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္စပ္ဆိုင္၍ လူဘက္မွလိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို
ပညတ္ေတာ္ (၅)ပါး သတ္မွတ္ထားရွိသကဲ့သို႔ လူလူခ်င္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုလည္း ပညတ္
ေတာ္(၅)ပါး သတ္မွတ္ထားေလသည္။ (ထြ၊ ၂၀)။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျခႏွင့္လက္ တစ္ဖက္စီတြင္ ေျခေခ်ာင္း၊ လက္ေခ်ာင္း(၅)ေခ်ာင္းစီ ရွိၾကသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္မ်ားျဖင့္ ဘယ္အရာကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလဲ။ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို လုပ္ ေဆာင္ေနပါသလား။
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးစီ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္သမွ်
အရာအားလုံးကို ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ တစ္ေန႔ျပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ျပရလိမ့္မည္။
အလားတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျခေခ်ာင္း(၅)ေခ်ာင္းမ်ား ဘယ္ေနရာသို႔ သြားတတ္ၾကပါသလဲ။
ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိသည့္ေနရာသို႔သာ သြားပါသလား။ ဆက္လက္ ေမးၾကည့္ၾကစို႔။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အာရုံငါးပါးကို ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ရာ၌ အသုံးျပဳပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ ေျခ လက္
အဂၤါကို မဆိုထားႏွင့္။ အေတြးအေခၚ တစ္ခုတည္းကပင္ ပညတ္တရားရွိသမွ်ကို ခ်ဳိးေဖါက္ေနသည့္ မဟုတ္ပါေလာ။
တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ အဘယ္လူသားတစ္ဦးမွ် ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမီေအာင္
အသက္မရွင္ႏိုင္ၾကပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္ရွင္မႈ တစ္ခုစီႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လည္တင္ ျပရေသာ
တရားစီရင္ရာေန႔တြင္ ဆုံးရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ဤသမၼာတရားကို ၀န္ခံ သူတိုင္းသည္ ယခုအခ်ိန္မီ
ဘုရားသခင္၏ ယဇ္ပလႅင္(၀ါ) ကားတိုင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္အားကိုးၾကရမည္။ ေယရႈခရစ္သည္ ဤေလာက၌
လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ အသက္ရွင္ခဲ့စဥ္က ပညတ္ေတာ္အားလုံးကို က်င့္ေဆာင္ျပည့္စုံေသာ လူသားအျဖစ္
အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ေယရႈခရစ္ ကားစင္တင္သတ္ျခင္း ခံရ သည့္အေၾကာင္းကို ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္
တစ္ပါးတည္းသာ သန္႔ရွင္းစုံလင္ ေသာ ပူေဇာ္သကၠာအျဖစ္ ဘုရားသခင္ထံ ဆက္သႏိုင္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေရြးႏႈတ္ျခင္းႏွင့္
ရန္ၿငိမ္း ျခင္းအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိသည္။
ယဇ္ပလႅင္၌ အနားေလးဘက္ရွိသည္။ နံပါတ္(၄) ဂဏာန္းသည္ ကမာၻတစ္၀န္းလုံးႏွင့္ စပ္ ဆိုင္ေသာ
ဂဏာန္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုရျခင္းမွာ ကမာၻေပၚ၌ ရာသီဥတု ေလးမ်ဳိးရွိသကဲ့သို႔ အရပ္ ေလးမ်က္ႏွာရွိသည္။ (ေယဇ၊ ၂၉း၉)
(ေဟရွာ၊ ၁၁း၁၂)။ ရာသီဥတု(၄)မ်ဳိးႏွင့္ အရပ္(၄)မ်က္ႏွာဟူသည္မွာ တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္လ်က္ရွိသည္။
တဲေတာ္၀င္းတံခါးကို အေရာင္(၄)မ်ဳိးျဖင့္ ယက္လုပ္ ထားျခင္းႏွင့္ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔အတြက္ ၾကြလာခဲ့ေသာ
အရွင္ေယရႈအေၾကာင္းကို ေရးသား တင္ဆက္ထားသည့္ ခရစ္၀င္က်မ္း(၄)က်မ္းတို႔၏ အဓိကဆိုလိုရင္းမွာ
ကမာၻသူကမာၻသားအားလုံး ႏွင့္ ပတ္သက္ရည္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္။
“ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအေပါင္းတို႔ကို ေရြးအံ့ေသာငွာ ကိုယ့္ကိုစြန္႔ေတာ္မူၿပီ (၁ တိ၊ ၂း၆)” ဟူေသာ
က်မ္းစကားသည္ ကမာၻေပၚရွိ လူသားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ခံစားလိုသူတိုင္း
ကယ္တင္ျခင္းခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိေလၿပီ။
စာဖတ္သ ူ ခ်စ္မိတ္ေဆ ြ
အျပစ္၀န္ထုပ္ပိေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လိုပါသလား။`
အေသြးေတာ္၌ လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္ေသာ တန္ခိုးရွိပါသည္။
စာတန္မာရ္နတ္၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္လိုပါသလား။
အေသြးေတာ္၌ အံ့ၾသဖြယ္ တန္ခိုးရွိပါသည္။
မိုးပြင့္ထက္သာ၍ ျဖဴစင္လိုပါသလား။
အေသြးေတာ္၌ ျဖဴစင္ေစႏိုင္ေသာ တန္ခိုးရွိပါသည္။
ကရာနီေတာင္ကုန္းသို႔ လာေရာက္၍ အျပစ္ေဆးေၾကာျခင္း ခံလိုပါသလား။
အေသြးေတာ္၌ အံ့ၾသဖြယ္ တန္ခိုးရွိပါသည္။
ယဇ္ပလႅင္၏အျမင့္မွာ (၃)ေတာင္ရွိသည္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ခမည္းေတာ္သားေတာ္ ႏွင့္
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္(၃)ပါး ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သိခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ ယဇ္ပလႅင္၌
ရန္ၿငိမ္းျခင္းအမႈ ၿပီးေျမာက္ေစရာတြင္ ဤပုဂိၢဳလ္(၃)ပါးလုံး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ၾကသေလာဟုေမးလွ်င္ (၃)ပါးလုံး
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ဟု ေျဖရမည္။
ဤစကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ လူကိုကယ္တင္ေသာအမႈ၌ ထာ၀ရဘုရားသခင္ျဖစ္ ေတာ္မူေသာ
ပုဂိၢဳလ္(၃)ပါးလုံး အၾကြင္းမဲ့ပါ၀င္ပတ္သက္လွ်က္ ရွိသည္။
ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ အျပစ္သားမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ သားေတာ္အား ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏
(၁ေယာ၊ ၄း၁၄)။ သားေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံလ်က္အျပစ္ေၾကြး ေပးဆပ္ေတာ္မူ၏ (ဂလ၊ ၂း၂၀)။
သားေတာ္သည ္ ထာ၀ရ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင ့္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၌ မိမ ိ ကိုယ္က ို တင္လွဴပူေဇာ္ေတာ္မူ၏ (ေဟၿဗ ဲ ၉း၁၄)။
ေနာက္ဆုံးက်မ္းပိုဒ္တြင္ သားေတာ္ေယရႈခရစ္သည္ ပကတိအျပစ္ကင္းစင္ေသာ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို
ခမည္းေတာ္ဘုရားထံသို႔ ထာ၀ရ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ခဲ့ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္
လူကိုကယ္တင္ေသာအမႈ၌ ပုဂိၢဳလ္(၃)ပါးလုံး အစုံအလင္ပါ၀င္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရ၏။
ယဇ္ပလႅင္ တည္ေဆာက္ပုံ
သစ္သား
ယဇ္ပလႅင္ကို အကာရွသစ္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား၏။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ေလး နက္ေသာ
အဓိပၸါယ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေန၏။ အကာရွပင္သည္ နန္းလုံးႀကိဳင္ႏွင့္ အလား သ႑ာန္တူ၍
သဲကႏာၱရထဲတြင္ေပါက္ေသာ ရွားထေနာင္းပင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေျမေပၚတြင္ ေပါက္ ဖြားႀကီးရင့္လာေသာ
အကာရွပင္သည္ အရွင္ေယရႈ၏ အျပစ္ကင္းစင္သည့္ လူ႔ဇာတိကို သရုပ္ ေဆာင္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
အရွင္ေယရႈသည္ “အညြန္႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ေသြ႔ေျခာက္ ေသာေျမ၌ ေပါက္ေသာအတက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊
ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ႀကီးပြား၏” (ေဟရွာ၊ ၅၃း၂။ ၁၁း၁) ဟု သမၼာက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းျပင္ အရွင္ေယရႈအား
လူမိန္းမမွ ဖြားျမင့္လာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း (ဂလ ၄း၄)၌ ဖတ္ရႈရၿပီး (ေဟရွာ ၄း၂)တြင္မူ “ေျမ၏ အသီးအႏွံ”ဟု
ေခၚဆိုထားေလသည္။
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ေယရႈခရစ္သည္ မွန္ေသာဘုရားသခင္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထာ၀ရ အသက္လည္းျဖစ္သည္။
(၁ေယာ ၅း၂၀)။ ဤအခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ အစဥ္ႏွလုံးသြင္း ထားရေပမည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊
ေနာင္ကာလ မေျပာင္းလဲေသာဘုရား၊ ထာ၀ရ ကာလတိုင္ေအာင္ တည္တံ့ေနမည့္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌
ဖြင့္ျပထားသည္။
သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၊ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို
ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ဤေလာကသို႔ ၾကြဆင္းလာခဲ့ရသနည္း။
အေၾကာင္းရင္းမွာ လူသားမ်ား၏အျပစ္ကို ေျဖလႊတ္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေ၀ဒနာခံ၍ ကိုယ္စား
အေသခံေတာ္မူမည့္ အေၾကာင္းတည္း (ေဟၿဗ ဲ ၂း၁၇)။
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ေသဆုံးႏိုင္သေလာ။
မေသဆုံး ႏိုင္ပါ။
လုံး၀ မေသဆုံးႏိုင္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အျပစ္သားမ်ား ကိုယ္စား ဘုရားသခင္၏ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံယူဖို႔ လူ႔ဇာတိေသ ႏိုင္ေသာ
လူ႔ခႏၶာခံယူရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နည္းတူ အေသြး အသားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ
လူ႔ဇာတိခံယူခဲ့ရသည္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိ ညီအစ္ကို (အျပစ္သား ကၽြႏု္ပ္တို႔လူသား)မ်ားႏွင့္
အစစအရာရာ၌ တူညီမႈရွိေသာ္လည္း အျပစ္ တစ္ခုကိုမွ် က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အျပစ္ပကတိ ကင္းစင္ေသာ
လူသားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ(အျပစ္သား)အေပါင္းတို႔၏ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းအမႈကို ကိုယ္တိုင္အစားထိုး
ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ သည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ယဇ္ပလႅင္မွ အကာရွသစ္သားသည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ထက္တြင္ အေသခံ ေတာ္မူေသာ
ေယရႈခရစ္၏ လူ႔ဇာတိကို အဓိကရည္ညႊန္းေျပာၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။ (၂ေကာ။ ၁၃း၄)။
ေၾကး၀ါ
သစ္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယဇ္ပလႅင္ကို ေၾကး၀ါျဖင့္ ထပ္မံဖုံးအုပ္ထားသျဖင့္ ယဇ္ပလႅင္သည္
ေနေရာင္ေအာက္တြင္ တဖိတ္ဖိတ္ တလက္လက္ ေတာက္ပလွ်က္ရွိသည္။ သစ္ သားကို ေၾကး၀ါျဖင့္
ဖုံးအုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာအခါတြင္ သစ္သားကို မီးမေလာင္ႏိုင္ ေခ်။ ေၾကး၀ါသည္ အစြမ္းတန္ခုိး
(Power)ကို ပုံေဆာင္၏ (ေယာဘ ၄၀း၁၈)။
“အစြမ္းတန္ခိုး”ဟုဆိုရာ၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္မီးတည္းဟူေသာ တရားစီရင္ျခင္း ဒဏ္
ခံႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို (ေတာ ၁၆) ရွိ ပုန္ကန္မႈႀကီးက သက္ ေသထူေန၏။
ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ အလိုႏွင့္မညီေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ နံ႔သာေပါင္း မီးရႈိ႔ ပူေဇာ္ၾကေသာ ပုန္ကန္သူ (၂၅၀)အား
ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္မီး (ငယ္ ၃၅-၃၉) က်ေလာင္ကၽြမ္း သည့္အခါ ထိုသူတို႔၏လက္တြင္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ
ေၾကး၀ါလင္ပန္းမ်ား မီးဒဏ္သင့္ခဲ့ေသာ္ လည္း ပ်က္စီးေလာင္ကၽြမ္းသြားျခင္း မရွိေခ်။
မီးဒဏ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း(၂၅)လုံး ေသဆုံးသြားေသာ္လည္း ေၾကး၀ါလင္ပန္းမ်ားတြင္မူ ျခစ္ ရာ ပြန္းရာ တစ္ခုမွ်ပင္
မထင္ခဲ့ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ေၾကး၀ါလင္ပန္း၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ မီးဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေသာစြမ္းရည္
ရွိျခင္းေၾကာင့္ မပ်က္စီးဘ ဲ ဆက္လက္တည္ၿမဲေနရ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယဇ္ပလႅင္က ို တည္ေဆာက္ရာတြင ္
အဆုိပါေၾကး၀ါလင္ပန္းျဖင့္ ဖုံးအုပ္မြမ္းမံ တည္ ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ တရားစီရင္ျခင္းေအာက္တြင္ အဘယ္သူခံရပ္ႏိုင္သနည္း။
သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္၍ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္ အရွင္ေယရႈမွတစ္ပါး အဘယ္ လူသား
အဘယ္ေကာင္းကင္တမန္မွ် တရားစီရင္ျခင္းကို မခံရပ္ႏိုင္ပါ။
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ အတုမဲ့လူသား ျဖစ္သကဲ့သို႔ အံ့ဖြယ္ကယ္တင္ရွင္လည္းျဖစ္ပါတကား။ ဘုရား၏
တရားစီရင္ျခင္းဒဏ္ (အမ်က္ေတာ္မီး)ကို ခံႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ေၾကး၀ါႏွင့္အလားသ႑ာန္တူ ေသာ
ဘုရားလည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ ခမည္းေတာ္ဘုရား ႏွစ္သက္ေသာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္ဆက္သနိုင္၏။
ႏွစ္ေပါင္းေလးေထာင္ၾကာ လူသားတို႔ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားခဲ့ၾကေသာ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို အရွင္ေယရႈသာလွ်င္
ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တစ္ပါးတည္းေသာ ဘုရားသခင္ေပတည္း။
အပါယ္ငရဲ၌ လမ္းဆုံးရမည့္ အျပစ္သားမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္ သို႔
ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရုံသာမက အျပစ္သားမ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစၿပီး နဂိုဖန္ဆင္းစ အေျခအေနသို႔
ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစခဲ့သည္။
ေၾကး၀ါျဖင့္ ေလလုံေအာင္ မြမ္းမံဖုံးအုပ္ထားေသာ သစ္သားတံခါးတစ္ခ်ပ္သည္ မီးဒဏ္ကို အျပည့္အ၀
ခံႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က သိပၸံပညာရွင္မ်ား စမ္းသပ္ျပသခဲ့ ၾကသည္။ အဆိုပါစမ္းသပ္မႈကို
လန္ဒန္ၿမိဳ႔ မီးသတ္ဌာနက ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ မွန္ကန္ ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေထာက္ခံခဲ့သည္။
မီးဒဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေၾကး၀ါတံခါး ခံႏိုင္စြမ္းရည္ရွိေၾကာင္းကို ေထာက္လွ်င္ သမၼာက်မ္းသည္ သိပံၸပညာထက္
ေခတ္ေရွ႔ေျပးရုံမက တိက်မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား ျပေနသည္။
ဇကာ၊ မီးေတာက္မီးလွ်ံႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ ဦးခ်ဳိ
ယဇ္ပလႅင္ထက္မွ မီးေတာက္မီးလွ်ံသည္ တရွဲရွဲေအာ္ျမည္ကာ အရွိန္ျပင္းစြာ ေလာင္ကၽြမ္း ေန၏။
ယဇ္ပလႅင္၏အတြင္းဘက္ အလယ္တြင္ ဇကာတစ္ခ်ပ္ကို တပ္ဆင္ထားၿပီး ဇကာေပၚတြင္ ထင္းမ်ားကို
တင္ထားေလသည္။ ထာ၀ရဘုရားထံေတာ္မွ မီးထြက္၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚရွိ ယဇ္ေကာင္ ကို ေလာင္ကၽြမ္းေလသည္။ (၀တ္
၉း၂၄)။
ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးက မီးလွ်ံတၿငီးၿငီး ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးပုံထဲသို႔ သိုးေလးကို
ထည့္သြင္းပူေဇာ္လိုက္ေသာအခါတြင္ ဣသေရလ လူသည္ ထပ္မံ၍ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြား၏။
အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ မီးေတာက္ပါတကား။
ဟုတ္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ေဟၿဗ ဲ ၁၂း၂၉)။
ဣသေရလလူသည္ မီးေတာက္မီးလွ်ံအတြင္းမွ သိုးေလးကိုၾကည့္လွ်က္ “ေၾသာ္”အျပစ္ကင္း တဲ့သိုးေလးေတာ့
ငါ့ကိုယ္စား အေသခံၿပီး မီးေလာင္သြားရွာပါလား။ တကယ္ေတာ့ ငရဲမွာ ငါ ေလာင္ကၽြမ္းခံရမွာ ပါလားဟု ေတြးမိၿပီး ျပင္းစြာ
စိတ္ထိခိုက္သြားေလသည္။
အလားတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္သား ရွိသမွ်သည္ ေသဒဏ္ခံထိုက္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္ လည္း
အျပစ္ကင္းစင္သည့္ သိုးသငယ္ ေယရႈခရစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္စား ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ မီးဒဏ္ကို
ခံခဲ့ရေလသည္။ ဤအမႈကို ေတြးဆၾကည့္လွ်င္ အဘယ္မွ် ရင္နင့္ဖြယ္ ေကာင္းလွသနည္း။
ေယရႈခရစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား အျပစ္သားအျဖစ္ ခံယူလ်က္ ဘုရားသခင္၏ ေသဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံခဲ့သျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း ခံရေလၿပီ (၂ေကာ၊ ၅း၂၁)။
ကိုယ္ေတာ္သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အေမွာင္ထုႀကီးအတြင္း (၃)နာရီတိုင္တုိင္ ဘုရား သခင္၏
စြန္႔ပစ္ျခင္းခံခဲ့ရရွာသည္။ (မ၊ ၂၇း၄၆)။ ဤအေၾကာင္းအရာကို ဆင္ျခင္ရန္၊ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရန္ႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္စြာ
ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေနရာမွာ ကားတိုင္ေျခရင္းမွ တစ္ပါး အျခားေနရာ မရွိေတာ့ေခ်။
ဤမွ် ႀကီးမားေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ မိမိအတြက္ အေသခံခဲ့သည့္ ေယရႈခရစ္ကို ျငင္းပယ္ သူတို႔အဖို႔
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ သနားျခင္းကရုဏာခံစားရန္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ေခ်။ ေယရႈ ခရစ္ ဆက္သပူေဇာ္ခဲ့သည့္
အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ကို လက္မခံသူတို႔အဖို႔ ငရဲမီးအိုင္၌ ဒုကၡေ၀ဒနာ ထာ၀ရခံစားရုံမွလြဲ၍ အျခားလမ္းမရွိေတာ့ေပ။
ထို ဣသေရလ လူသည္ ေျခလွမ္းအနည္းငယ္ ေနာက္ဆုတ္လိုက္သည္ႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို
ထပ္မံျမင္ေတြ႔ရျပန္သည္။ ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္ႀကီးအထက္ရွိ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား မွာ ေတာက္ပေလာင္ကၽြမ္းလ်က္ရွိရာ
မီးခိုးမ်ားသည္လည္း ေကာင္းကင္ယံသို႔ တလူလူလႊင့္တက္ ေနသည္။ ယဇ္ပလႅင္၏ ေထာင့္(၄)ေထာင့္မွ
ေသြးအလိမ္းလိမ္းေပက်ံေနေသာ ဦးခ်ဳိ(၄)ေခ်ာင္း တို႔ သည္ ဘုရားသခင္အထံေထာ္သို႔ လက္ေျမႇာက္၍
ကိုးကြယ္ရွိခိုးေနဟန္ရွိၿပီး ယဇ္ပလႅင္မူကား ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ ပူေဇာ္သကၠာယဇ္ကို ဆက္သလ်က္ရွိသည္။
ဦးခ်ဳိသည္ ကယ္တင္ျခင္း၊ လုံၿခဳံျခင္း (သို႔မဟုတ္) ကြယ္ကာမႈေပးျခင္းတို႔၏ ခြန္အားဗလ အျဖစ္
ပုံေဆာင္ထားသည္။ ဟႏၷ၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေအာင္ျမင္ျခင္းခံစားရေသာ အခါ “ရွင္ဘုရင္ကို
ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စုံေစ၍ အထံေတာ္ (ဦးခ်ဳိ)၌ ဘိသိတ္ခံေသာသူကို ခ်ီးေျမႇာက္ ေတာ္မူမည္” ဟု ျမြက္ဆိုခဲ့သည္။ (၁ရာ၊
၂း၂၁)။
၎အျပင္ ေဘးကင္းျခင္း (၀ါ) လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ ရျခင္းတို႔ကို ပုံေဆာင္ထားေသးသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက
အသက္အႏၲရာယ္မွ လြတ္ကင္းလိုသူတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္၏ ဦးခ်ဳိကို ဆုပ္ကိုင္ေၾကာင္း (၃ရာ၊ ၁း၅၀၊ ၂း၂၀-၂၉)တြင္
ဖတ္ရႈရသည္။
ယဇ္ပူေဇာ္ပသရာ ယဇ္ပလႅင္သည္ အရွင္ေယရႈကို ပုံေဆာင္ေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ယဇ္ပလႅင္သည္
ပူေဇာ္သကၠာရ ယဇ္ေကာင္ကို ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ဆက္သေပး သကဲ့သို႔ ေယရႈခရစ္သည္ မိမိကိုယ္ကို
ပူေဇာ္သကၠယဇ္အျဖစ္ ဘုရားသခင္ ထံေတာ္သို႔ ဆက္သံခဲ့ သည္။ အံ့ဖြယ္လူသား ေယရႈခရစ္သည္ ယဇ္ပလႅင္အျဖစ္
ခံယူလွ်က္ မိမိကိုယ္ကို ဆက္သပူေဇာ္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ပူေဇာ္သကၠာမွာသာ၍ တန္ဖိုးျမင့္မားလာရသည္။ ယဇ္ပလႅင္သည္
ပူေဇာ္သကၠာကို သန္႔ရွင္းေစသျဖင့္ ပူေဇာ္သကၠာထက္ ယဇ္ပလႅင္ကသာ၍ ျမတ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သတိျပဳရ ေပမည္။ (မ၊
၂၃း၁၉)။
ဓမၼသစ္ကာလ၌ ကားတိုင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အျပစ္သားမ်ားကို ကယ္တင္ရုံသာမက သားေတာ္ေယရႈကို
ခမည္းေတာ္ထံသို႔ ပူေဇာ္ဆက္သခဲ့ေသးသည္။ သားေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြက္ မိမိကိုယ္ကို မေပးအပ္မီ ပထမဦးစြာ
ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့သည္။ လူတို႔၏ အျပစ္ဒုစရိုက္က ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အသေရကို
ညဳိးႏြမ္းေစခဲ့ေသာ္လည္း သားေတာ္မူ ကား ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ျပန္လည္ထြန္းေတာက္ေစ၏။ ဘုရားရွင္၏
ဘုန္းေတာ္အတြက္ သားေတာ္သည္ အေသခံသည့္တိုင္ေအာင္ နာခံဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္း
ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ တစ္ေလာကလုံး၏ အျပစ္ကို ယူတင္လိုက္သည့္ သားေတာ္ေယရႈအား
မ်က္ႏွာလႊဲလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သားေတာ္အေပၚတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျပည့္၀လ်က္ပင္ ရွိေတာ္မူ၏။
သားေတာ္သည္ ထိုအျဖစ္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္၍ “ငါသည္ ကိုယ့္အသက္ကိုစြန္႔၍ . . ငါ့ခမည္း ေတာ္သည္ ငါ့ကို
ခ်စ္ေတာ္မူ၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့၏။ (ေယာ၊ ၁၀း၁၇)။
ခရစ္ေတာ္သည္ အလုံးစုံတို႔၌ အလုံးစုံျဖစ္ေတာ္မူ၏ (ေကာ၊ ၃း၁၁)။ ယဇ္ပလႅင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ပူ
ေဇာ္သကၠာယဇ္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပူေဇာ္သကၠာကို ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သုိ႔ မီးရႈိ႔ပူေဇာ္ ဆက္သေပးေသာ
ယဇ္ပုေရာဟိတ္လည္းျဖစ္သည္။
ယဇ္ပူေဇာ္ၿပီးသြားေသာ ဣသေရလ လူသည္ သက္ျပင္းရွည္တစ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္ၿပီး စိတ္
လက္ေပါ့ပါးသြားေလသည္။ သူ၏အျပစ္ရွိသမွ် ေျဖလႊတ္ျခင္းခံရၿပီးျဖစ္၍ ယခုသူသြားလိုရာသို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားႏိုင္ၿပီ။
မသြားမီသူသိလိုသည့္ အရာမ်ားကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံ ေမးၾကည့္မိ သည္။
“တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မေတာ္တဆ အျပစ္ထပ္လုပ္မိရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ”
ယဇ္ပုေရာဟိတ္က “အဲဒီအခါက်ရင္ တစ္ေကာင္၊ ဒါမွမဟုတ္ သိုးတစ္ေကာင္ယူလာၿပီး ယဇ္ ပူေဇာ္ရမယ္” ဟု
ေျဖ၏။
တဖန္ “ေနာက္တစ္ခါ အျပစ္ထပ္လုပ္မိရင္ေကာ”ဟု ဣသေရလ လူက ဆက္ေမးလိုက္၏။
“အျပစ္ထပ္လုပ္မိရင္ ပူေဇာ္သကၠာ သိုးတစ္ေကာင္ ထပ္ယူလာရဦးမွာေပါ့။ ငါ့အလုပ္က ဘယ္ေတာ့မွ
မဆုံးႏိုင္ဘူး။ ဒီမွာ အၿမဲရွိေနမွာပါ . . ဒီေနရာမွာ ထိုင္စရာ ခုံလုံး၀မရွိတာ မင္း သတိ ထားမိမွာေပါ့” ဟုေျဖသည္။
ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေျပာစကားသည္ အမွန္ျဖစ္၏။ တဲေတာ္၀င္းအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ တဲေတာ္ အတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊
ထိုင္စရာခုံ လုံး၀မရွိေခ်။ ဤေနရာ၌ ထိုင္ခြင့္သို႔မဟုတ္ အနားယူခြင့္ လုံး၀မရွိပါ။
“ဘယ္အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ထိုင္ေနခြင့္ နားေနခြင့္မရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္အလုပ္ဟာ
ဘယ္ေတာ့မ ွ မဆုံးႏိုင္လို႔ပ”ဲ ဟ ု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးက ဆက္ရွင္းျပေလ၏။ (ေဟၿဗ ဲ ၁၀း၁၁)၌ “ယဇ္ပုေရာဟိတ ္
မည္သည္ကား ေန႔တိုင္း၀တ္ျပဳလ်က္ အျပစ္မေျဖႏိုင္ေသာ ယဇ္ကို အထပ္အထပ္အဖန္ဖန္ ပူေဇာ္လ်က္ ရပ္ေနရ၏” ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။
ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးသည္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ရာ တဲေတာ္အတြင္း၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုင္ခြင့္မရသနည္း။
အေၾကာင္းမွာ ကားတိုင္တရား မေပၚထြန္းေသးသည့္ ဓမၼေဟာင္းကာလတြင္ အသက္ရွင္ေန
ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္ကား ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္း အမႈႀကီး မၿပီးစီးေသး၍ နားပိုင္ခြင့္ မရွိေသးေခ်။
ဓမၼေဟာင္းကာလ၌ မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွေသာ ယဇ္ေကာင္မ်ားကို ယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။
ေရွာလမုန္မင္းႀကီး တည္ေဆာက္သည့္ ဗိမာန္ေတာ္ဆက္ကပ္ အႏုေမာဒနာ ျပဳပြဲတစ္ခု၌ပင္ ႏြားေကာင္ေရ (၂၂,၀၀၀)ႏွင့္
သိုးေကာင္ေရ (၁၂,၀၀၀၀)ကိုသတ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾက သည္။ (၃ ရာ၊ ၈း၆၃)။ သို႔ေသာ္ ထိုမွ် မ်ားျပားသည့္ တိရစာၦန္
ယဇ္ေကာင္မ်ား၏ အေသြးက အျပစ္ ဒုစရိုက္ကို မဖယ္ရွားေပးႏိုင္ေခ်။ အေၾကာင္းမူကား ႏြား အေသြး၊ ဆိတ္ အေသြးသည္
အျပစ္က ို မဖယ္ရွားႏိုင္ဟ ု သမၼာက်မ္း၌ သတိေပးထားပါသည္။ (ေဟၿဗ ဲ ၁၀း၄)။
မည္သို႔ဆိုေစကာမ ူ ပဋိညာဥ္တရားေဟာင္း လက္ထက္တြင ္ ယာယီအျပစ္ခငြ ့္လႊတ္ျခင္း ခံ စားရေၾကာင္း
အထက္ပါ ဣသေရလလူ၏ အျဖစ္အပ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏုိင္သည္။ “အျပစ္မွ လြတ္ျခင္း၊ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို
ဖုံးအုပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏” ဟု (ဆာလံ ၃၂) တြင္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး သိခ်င္းစပ္ဆိုထားသည္
မဟုတ္ပါေလာ။
ထိုအခ်ိန္က ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္
(၁) ေခတၱခဏသာျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အျပစ္ထပ္လုပ္မိလွ်င္ အသစ္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ထပ္မံ
ယူေဆာင္လာရသည္။
(၂) ဓမၼေဟာင္းေခတ္က ပူေဇာ္ဆက္သေသာ ယဇ္မ်ားသည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ တစ္ႀကိမ္တည္း အေသသတ္
ပူေဇာ္ျခင္းခံရမည့္ စစ္မွန္သည့္ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။ (ေရာ၊
၃း၂၆)။
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္ေနျခင္း ရပ္နားျခင္း၊ အဆုံးသတ္ျခင္း အလွ်င္းမရွိ။ အထပ္ထပ္အခါခါ ပူေဇာ္ ေနရေသာ
ပူေဇာ္သကၠာတို႔သည္ အျပစ္ကို ထာ၀ရမေျဖလႊတ္ႏိုင္ (ေဟၿဗ ဲ ၁၀း၁၁) သျဖင ့္ အသစ္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာမ်ားက ို အၿမဲတမ္း
ယူေဆာင္လာရမည္။
ဤသည္မွာ တဲေတာ္အတြင္း၌ ထိုင္နားစရာ ေနရာလုံး၀ မရွိျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းပင္ တည္း။
၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ပါ
ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ ေရြးႏႈတ္ရွင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္
အလြန္ျခားနား ကြာဟခဲ့ေလၿပီ။ ထာ၀ရေရြးႏႈတ္ျခင္းအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ ကိုယ္ကို ဆက္ကပ္ေပးလွဴခဲ့သည္
(ေဟၿဗဲ၊ ၉း၁၁)။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ကို တစ္ခါတည္းပူေဇာ္ ေသာအားျဖင့္ အျပစ္မ်ားကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းငွာ
ေပၚထြန္းေတာ္မူ၏ (ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၆)။
ကိုယ္ေတာ္၏ ပူေဇာ္သကၠာ ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ အျပစ္ဒုစရိုက္ကို ထာ၀ရပယ္ရွင္းေျဖလႊတ္ ခဲ့ေၾကာင္း
ဓမၼသစ္က်မ္းႏွင့္ တမန္ေတာ္တို႔က သက္ေသခံထား၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယခုအခါ ဘုရားသခင္၏ လက်ၤာေတာ္ဘက္၌
အစဥ္ထိုင္ေနေတာ္မူ၏ (ေဟၿဗ ဲ ၁၀း၁၂)။
ဓမၼေဟာင္းကာလႏွင့္ ဓမၼသစ္ကာလတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျခားနားကြာဟပုံကို ႏႈိင္းယဥ္ၾကည့္ၾကဦးစို႔။
စဥ္ အတိတ္ဓမၼေဟာင္း ကာလ ယခု ဓမၼသစ္ ကာလ
၁။ ေလာကီသား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေကာင္းကင္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္
၂။ တိရစာၦန္ ပူေဇာ္သကၠာ။ ဘုရားသခင္၏ သုိးသူငယ္ေတာ္(ေယရႈ)
၃။ ပူေဇာ္သကၠာ အေျမာက္အျမား ပူေဇာ္သကၠာ တစ္ခုတည္းသာ
၄။ အဖန္တလဲလဲ ပူေဇာ္ရသည္ တစ္ႀကိမ္တည္း ပူေဇာ္ရသည္။
၅။ ရပ္ေနရသည္၊ ထိုင္ခြင့္မရွိ ထိုင္ ေနရသည္။
၆။ ဘယ္ေသာအခါမွ် မၿပီးဆုံးႏိုင္ပါ။ ထာ၀ရ ၿပီးစီးသြားၿပီ။
၇။ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း မရ အျပစ္ကင္းစင္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံရသည္။
၈။ ေခတၱခဏ (ယာယီ)ခြင့္လႊတ္ျခင္း ထာ၀ရ အၾကြင္းမဲ့ ခြင့္လႊတ္သည္။
အၾကြင္းမဲ့ နားေနျခင္း
ကားတိုင္ေပၚတြင္ (၃)နာရီၾကာမွ် ေ၀ဒနာကိုျပင္းျပစြာ ခံစားခဲ့ၿပီးေနာက္ “အမႈၿပီးၿပီ” ဟု အရွင္ေယရႈ
ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေလသည္။ မွန္ပါသည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအတြက္ ဘာမွ်ထပ္မံ လုပ္ ေဆာင္စရာ မလုိေတာ့ပါ။
အရွင္ေယရႈသည္ ယခုအခါ ၿငိမ္၀ပ္စြာထိုင္၍ နားေနေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ ေတာ္သည္ ၿငိမ္၀ပ္ျခင္း ခ်မ္းသာထဲသို႔
၀င္ေရာက္ေတာ္ မူခဲ့ေလၿပ ီ (ေဟၿဗ ဲ ၄း၁၀)။
ေလာကီအျပစ္သားမ်ား အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဖို႔ ေဆာင္ရြက္စရာ အမႈအားလုံးကို အရွင္
ေယရႈလုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးခဲ့ေလၿပီ။ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္စရာ ဘာမွ်မရွိေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အျပစ္သား တစ္ေယာက္
အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းရရန္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ယုံၾကည္အားကိုးျခင္းျဖင့္ လာဖို႔လိုသည္။ ယဇ္ေကာင္ေပၚ၌ လက္တင္ၿပီး
(အရွင္ေယရႈကို ယုံၾကည္ကိုးစားၿပီး) မိမိသည္ လမ္းလြဲေပ်ာက္ဆုံး ေနေသာ အျပစ္သားျဖစ္၍ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း
ခံထိုက္ေၾကာင္း အျဖစ္မွန္အတုိင္း ရိုးသားစြာ ၀န္ခံ လ်က္ အျပစ္၀န္ခ်ရမည္။
ဤအရာကို ေျပာင္းလဲျခင္း (၀ါ) အထံေတာ္သို႔ ျပန္လွည့္ျခင္းဟု ေခၚ၏။ ကိုယ့္အျပစ္တို႔ကို ေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္
ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစရိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွာ၊ ဘုရား သခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္လည္းေကာင္း၊
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္လည္းေကာင္း ျပည့္စုံေတာ္ မူ ၏” (၁ ေယာ ၁း၉)။
ခ်စ္လွစြာေသာ စာရႈသူသင္၌ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း မခံရေသးလွ်င္ ယခုပင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကို ယုံၾကည္ပါ။
အၾကြင္းမဲ့ကိုးစားပါ။ ဤမွ်စုံလင္ေသာ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္း အမႈအတြက္ ခရစ္ေတာ္ အား ေက်းဇူးတင္ ခ်ီးမြမ္းပါ
မိတ္ေဆြ။
“ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သင္ဘာမွ် လုပ္စရာမလုိေတာ့ပါ” ဟု ထာ၀ရဘုရား ဖိတ္ေခၚ ေၾကျငာေနသည္ကို
သံသယမရွိပါႏွင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္အစျပဳေတာ္မူ ေသာအမႈကို ကိုယ္ေတာ္ပင္
ျပည့္စုံၿပီးစီးေစၿပီးမွ တစ္ဖန္ၾကြလာေတာ္မူမည္။ ထို႔ေနာက္မွ ကမာၻ ကုန္ရလတံၱ။
ခ်စ္မိတ္ေဆ-ြ အရွင္ေယရႈခရစ္က ို ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ။
ယုံၾကည္အားကိုးလ်က္ အသက္ရွင္ပါ။
သင္ေမွ်ာ္ၾကည့္ အားကိုးလိုက္သည့္ တခဏခ်င္းတြင္ ခရစ္ေတာ္ေပးေသာ ထာ၀ရအသက္ ကို ဧကန္မုခ်
ပိုင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္အျပင္ ေနာက္ထပ္ မည္သူၿငိမ္၀ပ္စြာ နားေနေသး သလဲ၊ သင္ စဥ္းစားမိရဲ႔လား။
ေနာက္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ပါးမွာ ခမည္းေတာ္ဘုရားပင္ျဖစ္သည္။ ကားတိုင္ထက္၌ သားေတာ္လုပ္ ေဆာင္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ
အမႈေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္သည္ အလြန္ေက်နပ္အားရကာ ၿငိမ္၀ပ္စြာ နားေန ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ စိတ္ေတာ္ကို
ေက်နပ္အားရေစသည့္ ပူေဇာ္သကၠာေပၚတြင္ သင္ လည္း အၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားႏိုင္ပါသည္။
တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာ သူတို႔က အေသသတ္ျခင္း ခံခဲ့ၿပီး ေသာ
သိုးသူငယ္ေတာ္သည္ တန္ခိုး၊ စည္းစိမ္၊ ပညာ၊ အစြမ္းသတိၱ၊ ဂုဏ္အသေရ၊ဘုန္းအာႏုေဘာ္ ႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို
ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္၏ဟု အထက္ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ ေတးဖြဲ႔သီဆို က်ဴးရင့္ ၾကရလိမ့္မည္ (ဗ်ာ ၅း၉-၁၂)။

No comments: