Wednesday, October 27, 2010

အခန္း ( ၅ )

အင္တုံ
အခန္း ( ၅ )
(ထြ ၃၀း၁၇-၂၁)
“ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးခင္ဗ်ာ-ကၽြန္ေတာ္မသိလို႔ ေမးပါရေစ။
ဟိုနားက လူတစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ႔ ေျခ လက္ေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ေရနဲ႔ေသခ်ာ ေဆးေနရတာလ”ဲ
ေၾသာ္ - အဲ့ဒါလား ကဲ . . . သူ႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လိုက္စမ္း၊ သူ၀တ္ထားတဲ့ ၀တ္ရုံ အျဖဴနဲ႔ ပန္းထိုးထားတဲ့
ခါးစည္းကိုၾကည့္ရင္ သူလည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္တစ္ပါးဆိုတာ သိႏိုင္တယ္။ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့
ယဇ္ပုေရာဟိတ္ပ ဲ ၀င္ခြင့္ရိွတာမ ို႔ မ၀င္ခင ္ အခုလိုအရင ္ ဆုံး ေဆးေၾကာရတယ”္ ။


မွန္ေပသည္။ သာမန္ ဣသေရလ လူတစ္ေယာက္အဖို႔ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ ၀င္ရန္ မဆို ထားႏွင့္၊
ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား၏ ေ၀ယာာ၀စၥကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးရေသာ အလုပ္သမား “ေလ၀ိလူ” တို႔ပင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရွိေပ။
“ေလ၀ိလူ” တုို႔သည္ တဲေတာ္၀င္း (သန္႔ရွင္းရာဌာန အျပင္ ဘက္)ရွိ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ တဲေတာ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ာကို
ထမ္းရြက္သယ္ပိုး ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း အမႈတ႔ကို ိုသာ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ဤသန္႔ရွင္းရာဌာန အတြင္းသ ို႔
ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း အာရုန္ ႏွင့္ အာရုန္မွဆင္းသက္လာေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားသာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။
ဘုရားသခင္သည္ အလြန္သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူ၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားမူကား မိမိတို႔ ကိုယ္ကို
ထာ၀စဥ္ညစ္ညဴးေစတတ္သူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္တိုင္းသန္႔ရွင္း ျခင္းရွိရန္ ေရွးဦးစြာ
အင္တုံ၌ကိုယ္ကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရမည္ဟု ဘုရားရွင္သည္ တင္းၾကပ္စြာ ပညတ္ထားခဲ့သည္။ ထိုသို႔
သန္႔ရွင္းျခင္းမျပဳလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္
မဟုတ္ေပ။
ယုံၾကည္သူတိုင္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္သည္။
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဓမၼေဟာင္းကာလ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သာမန္ဣသ ေရလ
လူတစ္ေယာက္အတြက္ ယဇ္ပလႅင္ကို ေက်ာ္လြန္ခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္ အင္တုံကို အေရး ထားစရာ မလိုေသာ္လည္း
ယဇ္ပုေရာဟိတ္မူကား အင္တုံကို ေန႔စဥ္အသုံးျပဳေနရေသာေၾကာင့္ အင္တုံသည္ သူ႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
ဤစာကိုဖတ္ေနေသာ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္အတြက္လည္း ပူေဇာ္သကၠာယဇ္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ ကို
လက္ခံၿပီးသူျဖစ္လွ်င္ အင္တုံသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလိုအပ္ေသာ အရာျဖစ္လာသည္။
အေၾကာင္းဆိုေသာ္ -
ဘုရားသခင္သည္ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံသူတို႔အား အျပစ္ေဆး ေၾကာေျဖလႊတ္႐ုံသာမက၊
ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအျဖစ္လည္း ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ သူမ်ားကို
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည့္အတြက္ ထိုသူတို႔အာ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏ (ဗ်ာ
၁း၅-၆)။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္သူတိုင္း သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္သကဲ့သို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လည္း
ျဖစ္သည္။
ဓမၼသစ္ကာလတြင္ ဓမၼေဟာင္းကာလကဲ့သို႔ ယုံၾကည္သူ သာမန္လူတန္းစားႏွင့္ ဘုန္းႀကီး လူတန္းစားဟူ၍
အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္း မရွိေပ။ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပတ႐ုက ယုံၾကည္သူမ်ား ထံ စာေရးသည့္အခါ “သင္တို႔သည္ . .
ဓမၼယဇ္ကို ပူေဇာ္ရေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ၾက ၏။ အလင္းသို႔ ေခၚသြင္းေတာ္မူေသာသူ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို
ေဖာ္ျပေစျခင္းငွာ၊ မင္းစည္းစိမ္ရွိ ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ဳိး ျဖစ္ၾက၏” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္ (၁ ေပ၊ ၂း၅-၉)။
သံသယ အေတြး
ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈ မခံစားရ သနည္း။
ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေနသည့္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္၍ ယဇ္ပလႅင္တည္းဟူေသာ
ကားတိုင္သို႔ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ပူေဇာ္သကၠာယဇ္ (ခရစ္ေတာ္)ေပၚသို႔ လက္ တင္ခဲ့ၾကသည္။ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္
ေယ႐ႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္သည္ ငါတို႔အျပစ္ရွိသမွ် ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏” (၁ေယာ ၁း၇) ဟူေသာ ကတိေတာ္ကို
ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကို လက္ခံလ်က္ ဘုရားသခင္ အား ေက်းဇူးတင္
ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။ (ေယာ၊ ၁း၁၂၊ ၁၃။ ေကာ ၁း၁၂)။
သို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔သည္ မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း အေမွာင္ထဲသို႔ ျပန္လည္သက္ဆင္းမိ ၾကကာ
ထပ္မံအျပစ္က်ဴးလြန္ေသးေၾကာင္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ရသည္။ ထိုသူတို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ မယုံၾကည္ခင္က
လူေဟာင္းအသက္တာ အတုိင္းပင္ရွိေသးသည္။ ဘုရားသား၏ လကၡဏာလည္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားျခင္း မရွိ။
သူတို႔၏ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း ဟုတ္ပါရဲ႔လား။
သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီး အစစ္အမွန္ ျဖစ္ၾကပါ၏ေလာ။
အထက္ပါ သံသယ အေတြးမ်ားသည္ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလုံးထဲတြင္ ေပါက္ဖြားလႈပ္ရွားေနေလ ေတာ့သည္။
တစ္ႀကိမ္တည္း ေရြးႏႈတ္ခံရ႐ုံျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို ထာ၀ရပိုင္ဆုိင္ရသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲစရာ လိုအပ္ေသးသလား၊ အေသြးေတာ္ျဖင့္
ေဆးေၾကာေပးရန္ ထပ္ခါထပ္ခါ ေတာင္းဆိုးရမည္ေလာ၊ ကယ္တင္ျခင္း ျပန္ လည္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သေလာ
ထာ၀ရတည္တံ့ပါသေလာ။
ဤသို႔ သံသယ ေမးခြန္းမ်ဳိးသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ လုံး၀ဖီလာဆန္႔က်င္ေန သည္။ ထိုသို႔
ေမးျမန္းသူ၊ သံသယျဖစ္ေနသူတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ အင္တုံ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကြာျခားမႈ အနက္အဓိပၸါယ္ကို
နားလည္လြဲမွားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
မယုံၾကည္သူအတြက္ ယဇ္ပလႅင္၏ ယုံၾကည္သူအတြက္ အင္တုံ၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
လူသားတိုင္းသည္ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾက၍ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္လက္ခံသူသည္
တစ္ေန႔ ဘုရားသခင္၏ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္လာေသာ္လည္း
ခံရမည္။ သို႔ေသာ္ ကားတုိင္ (ယဇ္ပလႅင္)ထက္ အျပစ္ထပ္မံ က်ဴးလြန္ မိႏိုင္ေသး၏။
တြင္ ခရစ္ေတာ္ အေသခံေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ကယ္ ညစ္ညဴးႏိုင္ေသး၏။ အကယ္၍ အျပစ္
တင္ျခင္း အမႈအားလုံးကို ျပည့္စုံၿပီးစီးေစခဲ့ ထပ္ျပဳမိလွ်င္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းျဖင့္
သည္။ မည္သူမဆို မိမိအျပစ္မ်ားကို ေနာင္တ ညစ္ညဴးျခင္းကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။ ဤ
ရၿပီး အျပစ္၀န္ခ် ေတာင္းပန္လ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ အမႈအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္း
အေသြးေတာ္ကို ယုံၾကည္ကိုးစားပါက အျပစ္ ေတာ္ဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ အမႈေဆာင္
ဒဏ္စီရင္ျခင္းမွ ထာ၀ရ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ခံရမည္။ သခင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။
ခရစ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျခ(စိတ္ႏွ
ေက်းဇူးသည္ ထာ၀ရတည္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခါ လုံး)ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေရျဖင့္ ေဆး
ယုံၾကည္လက္ခံၿပီးလွ်င္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ေၾကာေပးေနသျဖင့္ ညစ္ညဴးသြားသည့္
ရရန ္ အဖန္တလဲလ ဲ ေတာင္းခံစရာ မလိုေတာ့ပါ။ အခါတိုင္းထပ္မံတလဲလဲေဆးေၾကာျခင္း
ခံရမည္။
သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစေသာ ေရ
အင္တုံသည္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သို႔ သြားရာလမ္းေပၚရွိ ဒုတိယေျမာက္ အရာ၀တၳဳျဖစ္ ၿပီး ေရအျပည့္
ျဖည့္ထားသည္။
သမၼာက်မ္းတြင္ ေရ၏ထူးျခားခ်က္ကို မည္သို႔ ေတြ႔ႏိုင္သနည္း။
“ကိုယ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္အား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ေတာ္ မူ၏” ဟု (ဧ ၅း၂၆)
တြင္ ေဖၚျပထားကာ “သင္တို႔သည္ ငါေဟာေျပာေသာ စကား (ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ေ၇)အားျဖင့္ ယခုပင္
ရွင္းလင္းလ်က္ရွိသည္” ဟု (ေယာ ၁၅း၃)တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္အရ ဘုရားသခင္၏
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေရပမာ လူတစ္ဦးစီ၏ အသက္တာကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစေၾကာင္း ပုံေဆာင္ေနသည္။
ေသြးႏွင့္ေရ
အရွင္ေယ႐ႈ သက္ေတာ္စြန္႔ၿပီးေနာက္ စစ္သူရဲတစ္ေယာက္က နံေလးေတာ္ကို လွံျဖင့္ထိုး ေဖာက္လိုက္ရာ
ေသြးႏွင့္ေရ ခ်က္ခ်င္းစီးထြက္လာ၏။ (ေယာ ၁၉ၚ၃၄)။ စီးထြက္လာေသာ အေသြး သည္ ရန္ၿငိမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္)
အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းေပး၍ ေရမူကား ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းကို ရည္ညႊန္းလ်က္ရွသည္ (၁ ေယာ ၅း၆)။
ေျပာင္းလဲလာသူသည္ အေသြးေတာ္ျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ဖုံးလႊမ္းျခင္း ခံရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘုရား သခင္ႏွင့္ အၿမဲတမ္း
မိတ္သဟာယဖြဲ႔ႏိုင္ဖုိ႔ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ရမည္။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ရန္လည္း ေရ ျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ
ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္တုံက သတိေပးလ်က္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အေသြးေတာ္ျဖင့္ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းအပိုင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္
ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းအပိုင္းတို႔ကို ကြဲကြဲျပားျပား သိထားလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္ တာ၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ေနေသာ
အရာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။
ခရစ္ေတာ္၌ ဆက္ဆံျခင္း ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဆက္ဆံျခင္း
အေရွ႔တိုင္းသားမ်ားသည္ ေျခအိတ္ႏွင့္႐ွဴးဖိနပ္မ်ားကို မစီးဘ ဲ ႀကဳိးသိုင္းဖိနပ္၊ ေျခညႇပ္ဖိနပ ္ မ်ားကိုသာ
စီးေလ့ရွိၾကသျဖင့္ မၾကာခဏ ေျခေထာက္ညစ္ပတ္ ေပက်ံသြားတတ္သည္။ ထိုေခတ္ အခါက ညစ္ပတ္ေပက်ံေနေသာ
ေျခေထာက္ျဖင ့္ ကြပ္ပ်စ္ႏွင့္ခုံတန္းရွည္မ်ားေပၚတြင ္ လဲေလ်ာင္း ခြင့္မရိွေခ်။ ဧည့္ခံစားေသာက္ပြဲမ်ားတငြ ္ အစာမစားမ ီ
ဧည့္သည္မ်ား၏ေျခေထာက္ကို ပထမဦးစြာ ေဆးေၾကာေပးေသာ ဓေလ့ထုံးစံရွိခဲ့သည္။ (လု ၇း၃၆-၅၀)။
ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေနာက္ဆုံးညစာစားပြဲတြင္ တပည့္ေတာ္အခ်င္းခ်င္း မည္သူကသာ၍ ႀကီး ျမတ္သလဲဟု
ျငင္းခုံေနၾကစဥ္ အရွင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ေျခကို ေဆးေပးလ်က္ အေစခံေတာ္မူခဲ့၏။ ဤအရာကို
လက္မခံလိုေသာ ေယ႐ႈအား အရွင္ေယ႐ႈက
“သင့္ကို ငါမေဆးရလွ်င္ သင္သည္ငါႏွင့္ မဆက္ဆံရ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏” (ေယာ ၁၃း၈)။
ခရစ္ေတာ္၌ ဆက္ဆံျခင္းအခြင့္က ို ေျခေဆးျခင္းျဖင့္ရသည္မဟုတ္ဘ ဲ ယဇ္ပလႅင(္ ကားတိုင)္ ၌ မိမိကိုယ္စား
ခရစ္ေတာ္အေသခံသြားသည္ကို ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေနစဥ္ ဆက္ဆံႏိုင္ရန္
ေျခေဆးခြင့္ျပဳရမည္။ ေပတ႐ုအား အရွင္ေယ႐ႈေျပာခဲ့ ေသာစကားကို ေထာက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေန႔စဥ္ အသက္တာတြင္
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔လ်က္ ဆက္ဆံျခင္းရွိရမည္။
ေျခေဆးျခင္း
ထို႔ေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရ(အင္တုံ)ရွိရာသို႔ အစဥ္ ခ််ဥ္းကပ္ရမည္။
သဲကႏၲာရထဲတြင္ ေလွ်ာက္ေနရသူ၏ ေျခေထာက္သည္ အစဥ္ညစ္ပတ္ေပက်ံ ေန တတ္သည္။ ထို႔အတူ
အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ဖုံးလႊမ္းရာ ဤေလာကႀကီးထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကရ ေသာ ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္
ၿငိစြန္းလ်က္ စိတ္ႏွလုံးကို ညစ္ညဴးေစတတ္ သည္။ (ေယရ ၁၇း၉)။ ရံဖန္ရံခါ မေနာကံ၊ ၀စီကံျဖင့္
အျပစ္က်ဴးလြန္မိတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေန႔စဥ္ ျမင္ရၾကားရေသာ ေလာကီအရာမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္
အသက္တာကို ညစ္ညဴးေစ သည္။ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ကို ထင္ထင္ရွားရွား မက်ဴးလြန္ခဲ့လင့္ကစား ေရအင္တုံ၌ ထပ္ခါထပ္ခါ
ေဆး ေၾကာသန္႔စင္ဖို႔ လိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဖတ္႐ႈဆင္ျခင္လွ်က္ မိမိကိုယ္ကို စစ္ ေဆးသင့္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေျခကို မည္သူ ေဆးေပးသနည္း။
အရွင္ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဆးေပးသည္။ ယုံၾကည္သူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္တာတြင္ အရွင္ေယ႐ႈက
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးေနသည္ကို ယုံၾကည္ရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို
အစဥ္ဖတ္႐ႈၾကားနာလွ်င္ အမွန္တကယ္ပင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း ခံစားသိရွိ လာႏိုင္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌
တန္ခိုးရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မသန္႔ရွင္းေသာ အၾကံ အစည္၊ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူမ်ားကို ေပၚလြင္ထင္ရွား
ေစႏိုင္သည္။ သမၼာက်မ္းသည္ သန္႔ရွင္း စုံလင္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမွားမ်ား၊ အျပစ္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို
ျပန္လည္ေတြ႔ျမင္ လာေအာင္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။
ဤနည္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေနာင္တရေစ၍ အျပစ္၀န္ခ် ေတာင္းပန္ေစ ခဲ့သည္။ မိမိအျပစ္ကို
ေနာင္တရၿပီး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လိုက္သည္ႏွင့္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံရၿပီး ေနာက္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ
ယုံၾကည္သူတစ္ဦးအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ရျခင္းမွာ ခမည္းေတာ္ဘုရား ေရွ႔ေတာ္တြင္ အမႈေဆာင္၍ ေလွ်ာက္လဲေပးေနေသာ
အရွင္ေယ႐ႈေၾကာင့္ေပးတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁ ေယာ ၂း၁-၂) တြင္ “ခ်စ္သားတို႔ သင္တို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကို မျပဳေစျခင္းငွာ
ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏” ဟု သတိေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ပင္လွ်င္
ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အလိုေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသားျဖစ္သူသည္ ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္လိုစိတ္ မရွိေသာ္လည္း
လက္ေတြ႔တြင္ အျပစ္ျပဳႏိုင္ ေၾကာင္း ဘုရားသခင္သိျမင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဘုရားသားျဖစ္သူသည္ အျပစ္ျပဳမိေသာအခါ
ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကင္းမဲ့စြာ အသက္ရွင္ဖို႔မလိုပါ။ အေၾကာင္းမူကား ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ေယ႐ႈခရစ္ တည္းဟူေသာ
ငါတို႔အမႈေဆာင္သခင္သည္ ခမည္းေတာ္ထံ၌ ေလွ်ာက္လဲေပးေန၏။
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အျပစ္၀န္ခ်ရမည္နည္း။
ယုံၾကည္သူ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုသည္ ေျခေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားလက္ဆုံက်ေနၾက ရာ ပထမ,
တစ္ေယာက္က စတင္၍ “ကၽြန္ေတာ္ဟာ စေနေန႔ညေရာက္တုိင္း တစ္ပါတ္အတြင္း လုပ္မိခဲ့တဲ့အျပစ္ေတြကို
ျပန္စစ္ေဆးၿပီး မွားတာေတြကို ဘုရားသခင္ဆီ အျပစ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ ေလ့ရွိတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္
တနဂၤေႏြေန႔က်ရင္ စိတ္ထဲမွာ ေပါ့ပါးရႊင္ျမဴးစြာနဲ႔ သြားလာရ တယ္” ဟု သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေျပာျပေနသည္။
ဒုတိယလူက “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စေနေန႔ညအထိ ဆိုင္းမထားဘူးဗ်။ လုပ္ခဲ့သမွ်အျပစ္ ေတြ ကို
ညအိပ္ရာမ၀င္ခင္ ျပန္စစ္ေဆးၿပီး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ေလ့ရွိတယ္”
တတိယလူက “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အျပစ္သင့္တဲ့ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ ၾကံစည္သမွ်ကို အၿမဲ ဆန္းစစ္ၿပီး
ခ်က္ခ်င္း၀န္ခ် ေတာင္းပန္ေလ့ရွိတယ္။ တကယ္လို႔ မသန္႔ရွင္းတဲ့ အရာေတြကို ေတြးမိ ရင္ေတာင္ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွား
ပစ္လိုက္တယ္”
အထက္ပါ ယုံၾကည္သူသုံးဦးအနက္ မည္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ပါသနည္း။
အဘယ္သူသည္ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားရပါသနည္း။
သားဆိုး သမီးဆိုးကို ပစ္႐ိုးထုံးစံမရွိ
ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ဖခင္(သို႔မဟုတ္)မိခင္၏ စကားကို နားမေေထာင္ခဲ့ေသာ္ မိဘ မ်ားက“ ဟာ . . .
ဒီကေလးက တို႔ရဲ႔သားသမီး မဟုတ္ဘူး” ဟု ေျပာ၍မရပါ။ သားသည္ သားအရာ ၌ ဆက္လက္တည္တံ့ေနေပမည္။
ဇာတိမ်ဳိး႐ိုးမွ ေမြးဖြားလာသည့္သားကို ေသြးသားမေတာ္စပ္ ေတာ့ဟု ေျပာင္းလဲျငင္းပယ္၍ မရႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ မိဘစကား
နားမေထာင္ေသာ သားမိုက္ တစ္ ေယာက္အဖို႔ ဖခင္အပါးတြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေနခြင့္ရမည္ မဟုတ္ေခ်။
ထိုနည္းတူ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးသည္ အျပစ္က်ဴးလြန္မိေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ သားအျဖစ္ မွ
မဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏စကားကို နားမေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူ၏ အသက္တာ ၌ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ
ကင္းမဲ့ေနလိမ့္မည္။ ထိုမွ်မက ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ အဆက္ျပတ္လွ်က္ ဆုေတာင္းခြင့္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းတန္ခိုး
ဆုံး႐ႈံးရေလသည္။
ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ ရင္းႏွီးရန္ မိမိအျပစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပ၍ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ရမည္။
၀န္ခ်ရာတြင္ အျပစ္သားက ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ ေစဘဲ၊ ဖခင္ထံသို႔ ေနာင္တျဖင့္
ျပန္လာေသာ သားမိုက္တစ္ေယာက္၏ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ရ မည္။ ဤအခ်က္သည္ပင္ ေရ အင္တုံ၏
ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သကဲ့သ႔ ို ယုံၾကည္သူတိုင္း၏ အသက္တာ တြင ္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္သူသည ္
မိမိ၏ကယ္တင္ရွင္ႏွင ့္ ေကာင္းကင္အဖျဖစ္ေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ို ၀မ္းနည္း ေၾကးက ြဲ ႐ႈတ္ခ် ထိခိုက္ေအာင ္
မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေရ အင္တုံက သတိေပးလ်က္ရွိသည္။
ယုံၾကည္သူသည္ ္အျပစ္ျပဳမိ၍ ၿပိဳလဲသြားေသာအခါတြင္ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တျဖင့္ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ပါက
ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ထူပင့္ ခ်ီးမျခင္းခံရကာ အျပစ္ခြင့္ လႊတ္ျခင္း ခံစားရသည္။ ၎ျပင္ ေရြးႏႈတ္
ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ ျပန္လည္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ရေသာ အခြင့္ရရွိၿပီး အသစ္ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပန္လည္ခံစားရေလသည္။
ထာ၀ရ အေစခံေသာ အရွင္
ခ်စ္စြာေသာ ယုံၾကည္သူ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႔ -
ေပက်ံေနေသာ မိမိတို႔ေျခေထာက္ကို ေပတ႐ုနည္းတူ ေနာက္သို႔မ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါႏွင့္ ကိုယ္ ေတာ္ရွင္အား
ၾကည္ၾကည္သာသာ ေဆးေၾကာခြင့္ေပးလိုက္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ႏွင့္အတူ မိတ္ သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ (သို႔မဟုတ္)
ခြင့္လႊတ္ျခင္းရရန္ အၿမဲ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ။ သင္၏ ေျခ(စိတ္ႏွလုံး) ကို ေဆးေၾကာခြင့္ေပးသည့္အခါတိုင္း
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ၀မ္းေျမာက္ပီတိ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ေဆး ေၾကာခြင့္မေပးလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကို
၀မ္းနည္းေၾကကြဲေစလိမ့္မည္။ သင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ အား ႐ိုေသေလးစားျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳေနသူ
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လင့္ကစား ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ႏွင့္အတူ ၀ိညာဥ္၌ နီးနီးကပ္ကပ္ အသက္မရွင္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္
ဧကန္အမွန္ ၀မ္းနည္းရ လိမ့္မည္။
ကိုယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ သင္၏စိတ္ႏွလုံးတံခါးကို က်ယ္၀န္းစြာ ဖြင့္ထားေပးပါ။ သင့္စိတ္ ႏွလုံးအတြင္းရွိ
ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ဆီးတားေႏွာင့္ယွက္ေနသည့္ အရာမ်ား ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္ ေတာ္ရွင္အား အခြင့္ေပးလိုက္ပါ။
သို႔ျပဳလွ်င္ သင့္အသက္တာတြင္ ၾကြယ္၀ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းတန္ခိုးကို ပိုမိုခံစားလာရၿပီး
ကိုယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ အသီးမ်ားစြာ သီးလိမ့္ မည္။
ေျခေဆးျခင္းအမႈသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ လုပ္ေပးခ်င္စရာ အမႈမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ ေတာ္သည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျခကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေဆးေပးေတာ္မူ၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ေသာ အရွင္၏ ခ်စျ္ခင္းေမတၱာသည္
အလြန္ႀကီးမားလွေပတကား။ လူ႔ညာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားၾကံစည္၍ မမွီ ႏိုင္ပါ။ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္က
ကိုယ္ေတာ္သည္ လူသားတိုင္းအတြက္ အေစခံခဲ့သည့္ နည္းတူ ယခုလည္း ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္
အေစခံဆုေတာင္းေပးလ်က္ ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ အသက္ရွင္ေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏
ျပည့္စုံျခင္း ပမာဏသို႔ ေရာက္မွသာ ေျခေဆးေပးျခင္းအမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္ ေတာ္သည္
ဆက္လက္ အမႈေဆာင္ေနဦးမည္။ ထို႔ျပင္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ပင္ မိမိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ ဆက္လက္လုပ္ေကၽြး
ျပဳစုလိမ့္မည္။
အရြယ္ ပမာဏ
အင္တုံ၏ အတိုင္းအတာ အရြယ္ ပမာဏကို သမၼာက်မ္း၌ မေဖာ္ျပပါ။ အေၾကာင္းမွာ ယုံၾကည္သူ၏
အသက္တာတြင္ ေဆးေၾကာခြင့္လႊတ္ျျခင္းခံရသည့္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို တိုင္းတာ ႏႈိင္းဆ၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္
မ်ားျပား ႀကီးမားလွေၾကာင္း ဆိုလိုသည္။ ယုံၾကည္သူ၏ အသက္ တာတြင္ လမ္းမွားသို႔လိုက္မိၿပီး အျပစ္ျပဳခဲ့ေသာ အႀကိမ္
မည္မွ်ရွိေၾကာင္းကို ကိုယ္တုိင္ မေရတြက္ ႏိုင္ေသာ္လည္း အျပစ္မ်ားကို ေနာင္တရၿပီး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ေသာအခါ
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ရန္ အစဥ္အၿမဲ အသင့္ရွိေနသည္။
ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေမတၱာသည္ မႏႈိင္းဆႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားလွပါတကား.။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေၾကးမုံ
အင္တုံကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား အသုံးျပဳေသာ ေၾကး၀ါ ေၾကးမုံမွန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္ (ထြ၊ ၃၈း၈)။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သူတို႔ပိုင္ဆိုင္ အသုံးျပဳေနေသာ ေၾကးမုံမွန္ကို ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ အတြက္
ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုေခတ္အခါက (Mirror) ဟုေခၚေသာ ျပဒါးသုတ္မွန္ မေပၚ ေပါက္ေသးသျဖင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေၾကး၀ါခ်ပ္ကို ေရာင္ျပန္တပ္သည္အထိ ေျပာင္လက္ ေအာင္ တိုက္ခၽြတ္ၿပီး “မွန္” အျဖစ္
အသုံးျပဳရသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႐ုပ္ဆင္းသ႑ာန္ကို ေတြ႔ျမင္ခ်င္ေသာအခါ ေျပာင္လက္ ေအာင္
တိုက္ခၽြတ္ထားသည့္ ထို ေၾကး၀ါမွန္ခ်ပ္ကို ၾကည့္ၿပီး တစ္ကိုယ္တည္းေက်နပ္ ရႊင္ၿပဳံး ပီတိ ဖုံးခဲ့ၾက၏။
တစ္ခ်ိန္က ပီတိျဖစ္စရာ ၀ါၾကြားစရာအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေၾကး၀ါခ်ပ္မ်ားကို သာ၍ျမင့္ ျမတ္ေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးခ်လာၾကသည္။ ေန႔စဥ္ မၾကည့္မျဖစ္သလို အလြန္အသုံး ၀င္လွေသာ သူတို႔၏
ေၾကး၀ါမွန္ခ်ပ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းလိုက္ေသာ အခါ ဘုရားသခင္သည္ ထိုေၾကး၀ါမွန္ခ်ပ္ကို
ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း လိုက္ ေသာအခါ ဘုရားငခင္သည ထိုေၾကး၀ါမွန္ခ်က္ကို အရည္က်ဳိေစၿပီး
ေရႊအိမ္ေတာ္အတြက္ အလြန္ အဖိုးတန္ အသုံး၀င္လွေသာ အင္တုံကို ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ အကယ္စင္စစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ေၾကး၀ါမွန္ျဖင့္ “အသစ္ေသာေၾကးမုံ” ကို ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္က မိမိ၏အျပင္ပန္း ႐ုပ္ဆင္းသ႑ာန္ကိုသာ ထင္ရွားေတြ႔ျမင္ေစခဲ့ေသာ ေၾကး၀ါမွန္ သည္ ယခုအခါ
မိမိကိုယ္ကို(စိတ္)ကို စီရင္ရန္ႏွင့္ မိမိခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆး ေတြ႔ျမင္ေစေသာ
ေၾကးမုံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေလၿပီ။ အလားတူ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
အျပစ္အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေသာ အစြမ္းရွိသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ား မွားယြင္းမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကို
ၾကားနာဖတ္႐ႈရမည္။ က်မ္းစာဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္တာကို တစ္ေန႔တစ္ျခားသန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္လာေစလိမ့္မည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သူတို႔၏ ေၾကး၀ါမွန္မ်ားကို ဘုရာသခင္၏ အိမ္ေတာ္ အတြက္ ေပးလွဴခဲ့ၿပီးၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တစ္ဦးစီလည္း
ဘုရားသခင္အတြက္ ဘာမ်ားေပးလွဴခဲ့ၿပီး ၿပီလဲ။
ဘုရားသခင္ ေပးအပ္ထားေသာ ဆုေက်းဇူးပါရမီႏွင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္သာ
အသုံးခ်ေနပါသလား။
ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံလိုပါသလား။
အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ဘုရားသခင္အတြက္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမည္ ဆိုလွ်င္
ဘုရားသခင္သည္ ထိုအရာမ်ားကို အသုံးျပဳလွ်က္ သူ၏ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ သင္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာ
အရာသည္ တန္ဖိုးနည္းပါးလင့္ကစား ဘုရားသခင္သည္ အသစ္ျဖစ္ေစ လ်က္ သန္႔ရွင္းေစၿပီး တန္ဖိုးရွိေသာ အရာအျဖစ္
အသုံးျပဳလိမ့္မည္။

No comments: